Fundacje dla Europy
Fundacje wykonują zadania pożytku publicznego, skupiając się na obszarach ważnych dla obywateli Europy i gospodarki europejskiej. Fundacje działają m.in. w obszarze usług socjalnych i zdrowotnych oraz wspierają badania naukowe i kulturę. W tym celu przyznają dotacje i zarządzają projektami. Jednakże różnice i bariery w przepisach krajowych powodują, że transgraniczna działalność fundacji jest często kosztowna i skomplikowana. Decydując się na działalność zagraniczną, fundacje muszą często poświęcić część zasobów na porady prawne oraz spełnienie prawnych i administracyjnych wymogów określonych w przepisach poszczególnych państw członkowskich UE. W wyniku tego dysponują one mniejszymi środkami na prowadzenie działań pożytku publicznego. Może to również zniechęcać je do dalszego rozszerzania działalności. Komisja przedstawiła dziś wniosek w sprawie statutu fundacji europejskiej, który ułatwi fundacjom wspieranie celów pożytku publicznego w całej UE. – Musimy wspierać cenną pracę, jaką fundacje wykonują dla obywateli Europy i zachęcać do dalszych wysiłków. W szczególności musimy usunąć przeszkody dla podejmowanych przez nie transgranicznych działań w obszarach badań naukowych, zdrowia i kultury. Wprowadzenie europejskiego statutu pozwoli na ograniczenie kosztów i niepewności prawnej. Zwiększy również widoczność fundacji, dzięki czemu będą one mogły wykorzystać „europejski znak jakości” do promowania swojej działalności i przyciągnięcia większych funduszy – stwierdził komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier. We wniosku proponuje się stworzenie jednej europejskiej formy prawnej – „fundacji europejskiej” – która byłaby zasadniczo identyczna we wszystkich państwach członkowskich. Funkcjonowałaby ona równolegle z fundacjami krajowymi. Uzyskanie statusu fundacji europejskiej byłoby dobrowolne. Zakres: Statut koncentruje się na fundacjach pożytku publicznego, stanowiących zdecydowaną większość ogółu fundacji, które istnieją i są uznawane we wszystkich państwach członkowskich. Główne wymogi, jakie musi spełniać fundacja europejska: W statucie określono główne wymogi dla fundacji europejskiej. Każda fundacja europejska musi udowodnić, że jest fundacją pożytku publicznego, działającą ponad granicami państw i posiadającą kapitał założycielski o wartości co najmniej 25 tys. euro. Jak można utworzyć fundację europejską: Fundację europejską można utworzyć od podstaw, poprzez przekształcenie fundacji krajowej lub poprzez połączenie fundacji krajowych. Fundacja europejska zyskuje osobowość prawną w momencie zarejestrowania w państwie członkowskim. Korzyści płynące ze statusu fundacji europejskiej Ograniczenie kosztów i niepewności prawnej: Fundacje europejskie będą posiadały osobowość prawną i zdolność prawną we wszystkich państwach członkowskich. Dzięki temu, wykorzystując podobne przepisy mające zastosowanie na terytorium całej Unii, będą mogły prowadzić działalność i przekazywać środki finansowe w obrębie UE w prostszy i mniej kosztowny sposób. Europejski znak jakości: Statut zapewni fundacjom europejskim europejski znak jakości i wiążący się z tym wizerunek, co przyczyni się do wzrostu ich rozpoznawalności i zaufania do nich, tym samym ułatwiając działalność transgraniczną fundacji oraz transgraniczne finansowanie. Opodatkowanie: Fundacje europejskie będą podlegać temu samemu systemowi opodatkowania, co fundacje krajowe. Do darczyńców fundacji europejskich stosować się będą te same korzyści podatkowe, co w przypadku fundacji mających siedzibę w ich państwie członkowskim. W obu przypadkach państwa członkowskie muszą uznać fundacje europejskie za równoważne z fundacjami pożytku publicznego utworzonymi zgodnie z przepisami krajowymi. Kontekst Statut fundacji europejskiej zapowiedziano już w Akcie o jednolitym rynku (Link). W akcie tym podkreślono wkład fundacji w finansowanie innowacyjnych inicjatyw pożytku publicznego i wezwano do podjęcia działań w celu rozwiązania problemów, z jakimi muszą zmierzyć się fundacje działające ponad granicami państw członkowskich UE. więcej informacji Link