Eurostrefa z własnym budżetem?
– Potrzebujemy pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, aby przezwyciężyć kryzys zaufania przynoszący szkody naszym gospodarkom i bytowi naszych obywateli. Musimy dać namacalny dowód chęci Europejczyków do współpracy i stanowczego posuwania się naprzód, aby wzmocnić strukturę w dziedzinach finansów, podatków, gospodarki i polityki, stanowiących podstawy stabilności strefy euro i całej naszej Unii – powiedział szef Komisji Europejskiej J.M. Barroso.

W ramach pogłębionej i rzeczywistej UGW wszystkie ważne decyzje podejmowane przez państwa członkowskie w zakresie polityki gospodarczej i fiskalnej byłyby poddane ściślejszej koordynacji, zatwierdzaniu oraz kontroli na szczeblu europejskim. Plan ten wyznacza kierunek działań na rzecz pogłębionej i rzeczywistej UGW obejmujących środki wprowadzane stopniowo w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Część tego programu może zostać zrealizowana w oparciu o aktualne traktaty, zaś pozostała część wymaga ich zmiany.

W perspektywie krótkoterminowej (w ciągu 6 do 18 miesięcy) bezpośrednim priorytetem powinna być realizacja już uzgodnionych reform zarządzania gospodarczego (pakiet sześciu wniosków ustawodawczych) lub reform, które są właśnie uzgadniane (drugi pakiet dotyczący zarządzania gospodarczego). Państwa członkowskie powinny również dążyć do osiągnięcia do końca roku porozumienia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego dla banków. Rzeczywista unia bankowa wymagałby utworzenia nie tylko jednolitego mechanizmu nadzorczego, ale po jej przyjęciu również zapewnienia jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, który zajmowałby się bankami znajdującymi się w trudnej sytuacji. Po osiągnięciu porozumienia na rzecz wieloletnich ram finansowych powinno się nadal umacniać zasady zarządzania gospodarczego, opracowując w ramach budżetu UE „instrument na rzecz konwergencji i konkurencji”, oddzielony od wieloletnich ram finansowych, wspierający terminową realizację istotnych dla państw członkowskich reform strukturalnych. Instrument ten miałby również wspierać sprawne funkcjonowanie UGW. Wsparcie to opierało by się na zobowiązaniach określonych w „ustaleniach umownych” zawartych między państwami członkowskimi a Komisją.