Europejska inicjatywa obywatelska „Zwróć plastik”

Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do przedstawienia wniosku w celu:

  • wprowadzenia ogólnounijnego systemu kaucji umożliwiającego recykling butelek plastikowych,
  • zachęcenia wszystkich państw członkowskich UE do podjęcia działań, które skłoniłyby supermarkety (sieci supermarketów) sprzedające butelki plastikowe do wprowadzenia automatów do zwrotu takich butelek po zakupie i zużyciu przez konsumentów w celu ich recyklingu oraz
  • wprowadzenia opłat dla przedsiębiorstw produkujących butelki plastikowe na potrzeby recyklingu i systemu kaucji takich butelek (zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”).

Komisja uważa, że inicjatywa ta jest prawnie dopuszczalna, ponieważ spełnia niezbędne warunki. Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała jeszcze tej inicjatywy pod względem merytorycznym.

Dalsze działania

Po rejestracji organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako narzędzie, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie zainicjowano ją w kwietniu 2012 r.

Warunki dopuszczalności są następujące: (1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, dokuczliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Do tej pory Komisja otrzymała 107 wniosków o uruchomienie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, z których 82 były dopuszczalne i w związku z tym kwalifikowały się do rejestracji.

Więcej informacji

Fot. EC