Europejczycy nie chcą przestawiać zegarków

W ramach trwających od 4 lipca do 16 sierpnia 2018 r. konsultacji internetowych wpłynęło 4,6 mln odpowiedzi od respondentów ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jest to największa liczba odpowiedzi uzyskanych w historii konsultacji publicznych Komisji. Wstępne wyniki wskazują, że 84 proc. respondentów opowiada się za zlikwidowaniem przeprowadzanej co pół roku zmiany czasu.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc przedstawiła te wstępne wyniki kolegium komisarzy, które odbyło pierwszą dyskusję na temat ewentualnych dalszych kroków. Komisarz Bulc stwierdziła: – Miliony Europejczyków skorzystało z naszych konsultacji publicznych, aby dobitnie wyrazić swoją opinię. Przesłanie jest jasne: 84 proc. nie chce już przestawiać zegarków. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję.

Wstępne wyniki wskazują również, że dla ponad trzech czwartych (76 proc.) respondentów przechodzenie z czasu letniego na czas zimowy i z zimowego na letni jest doświadczeniem „bardzo negatywnym” albo „negatywnym”. Respondenci uznali, że za zniesieniem zmiany czasu przemawiają względy związane z negatywnym wpływem na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker włączył kwestię zmiany czasu do programu politycznego, zgodnie ze swoją obietnicą działania na dużą skalę w sprawach ważnych oraz pozostawienia państwom członkowskich swobody podejmowania decyzji w sprawach, w których są one na najlepszej pozycji, by im sprostać. Komisja Europejska zorganizowała konsultacje publiczne w ramach trwającej obecnie oceny bieżących ustaleń dotyczących sezonowej zmiany czasu w Europie. Ocena ta jest rezultatem głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją z lutego 2018 r., a także wniosków zgłaszanych przez państwa członkowskie, zainteresowane strony i obywateli.

Dalsze działania

Ostateczne wyniki konsultacji publicznych zostaną opublikowane w ciągu najbliższych tygodni. Komisja przedstawi teraz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek mający na celu zmianę obecnych ustaleń dotyczących zmiany czasu.

Kontekst

W okresie od 4 lipca do 16 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska zorganizowała konsultacje publiczne w ramach trwającej obecnie oceny bieżących ustaleń dotyczących sezonowej zmiany czasu w Europie. Konsultacje prowadzono przy pomocy ankiety internetowej, której celem było poznanie opinii Europejczyków, zwłaszcza na temat ich ogólnych doświadczeń związanych z przechodzeniem z czasu zimowego na czas letni i z czasu letniego na czas zimowy lub ich preferencji w stosunku do rozwiązań alternatywnych (tj. utrzymania aktualnych ustaleń lub ich zniesienia w całej UE). Konsultacje publiczne są jednym z narzędzi, z których Komisja korzysta przy dokonywaniu oceny polityki. Innym z takich narzędzi są badania naukowe. Spośród konsultacji przeprowadzonych w przeszłości największym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje dotyczące przepisów związanych z ochroną ptaków i siedlisk (ponad 550 tys. otrzymanych odpowiedzi) oraz modernizacji wspólnej polityki rolnej (ponad 322 tys. odpowiedzi).

Większość państw członkowskich UE ma długą historię ustaleń dotyczących zmiany czasu – wiele z nich sięga czasów pierwszej i drugiej wojny światowej lub kryzysu naftowego lat 70-tych. W latach 80-tych Unia Europejska zaczęła stopniowo przyjmować przepisy, na podstawie których wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na wprowadzenie jednolitej zmiany czasu i położenie kresu rozbieżnościom. Od 1996 r. wszyscy Europejczycy przestawiają swoje zegary o godzinę do przodu w ostatnią niedzielę marca i o jedną godzinę do tyłu w ostatnią niedzielę października. Celem przepisów unijnych nie była harmonizacja systemu czasu w UE, a rozwiązanie problemów – w szczególności w sektorach transportu i logistyki – wynikających z nieskoordynowanego przeprowadzania zmiany czasu w ciągu roku.

Równolegle do systemu czasu letniego w Unii Europejskiej państwa członkowskie stosują trzy różne strefy czasowe. Decyzja w sprawie czasu standardowego leży w kompetencjach krajowych.

ZAŁĄCZNIK

Wyniki mają charakter wstępny i mogą ulec zmianom

Wskaźnik uczestnictwa w każdym państwie członkowskim (odsetek ludności danego państwa):

Niemcy 3,79 %
Austria 2,94 %
Luksemburg 1,78 %
Finlandia 0,96 %
Estonia 0,94 %
Cypr 0,88 %
Słowenia 0,73 %
Słowacja 0,60 %
Czechy 0,59 %
Francja 0,59 %
Belgia 0,55 %
Chorwacja 0,52 %
Szwecja 0,48 %
Łotwa 0,39 %
Polska 0,34 %
Grecja 0,34 %
Litwa 0,34 %
Portugalia 0,33 %
Malta 0,25 %
Irlandia 0,24 %
Węgry 0,21 %
Hiszpania 0,19 %
Bułgaria 0,18 %
Holandia 0,16 %
Dania 0,11 %
Włochy 0,04 %
Rumunia 0,04 %
Wielka Brytania 0,02 %

 


 

Które z poniższych rozwiązań alternatywnych należałoby zastosować?

Które z poniższych rozwiązań alternatywnych należałoby zastosować?

© EC

 

Jakie są Państwa ogólne doświadczenia związane ze zmianą czasu?

Jakie są Państwa ogólne doświadczenia związane ze zmianą czasu?