Europejczycy martwią się o wodę
68% respondentów sądzi, że problemy związane z wodą są poważne. Susze, powodzie i zanieczyszczenie chemiczne są postrzegane jako poważne wyzwania. 62% obywateli twierdzi, że nie są wystarczająco poinformowani, zaś 67% sądzi, że najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemów związanych z wodą byłoby poszerzenie wiedzy na ich temat.

Respondenci wyrazili poparcie dla rozwiązań takich jak większe kary dla podmiotów zanieczyszczających, bardziej sprawiedliwa polityka cenowa lub zachęty finansowe (ulgi podatkowe lub dopłaty). 73% Europejczyków wzywa do podjęcia dalszych działań na szczeblu UE w celu sprostania omawianym problemom.

– Unia Europejska od lat pracuje nad poprawą jakości wody. Prace te przyniosły wyniki: jakość wody pitnej i wody w kąpieliskach uległa znacznej poprawie, a coraz więcej miast wprowadza właściwe rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków. W niektórych europejskich rzekach ponownie pojawiły się ryby takie jak łosoś, które wcześniej nie mogły tam występować. Jest to dowodem na to, że wspólna praca w całej Europie może przynieść efekty. Jednakże susze i powodzie zdarzają się coraz częściej, a wyzwania takie jak zanieczyszczenia lub zmiana klimatu stanowią coraz większe zagrożenie dla jakości wód w Europie. Obywatele zdają sobie z tego sprawę i oczekują, że Unia podejmie działania. Wyniki sondażu wniosą ważny wkład w nadchodzące prace nad planem ochrony wód europejskich – powiedział komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik.

Problemy związane z wodą są postrzegane jako poważne

Obywatele są zaniepokojeni zarówno kwestią ilości wody, jak i jej jakości. W krajach śródziemnomorskich poważnym problemem są susze – uważa tak 96% respondentów z Portugalii, 95% z Hiszpanii i 94% z Włoch. 79% Europejczyków uznaje powodzie za poważny problem, przy czym najwięcej osób uważa tak w Rumunii (96%), Bułgarii (94%) i Polsce (94%).

Większość respondentów uważa, że w ostatnich dziesięciu latach jakość wody uległa poprawie (23%) lub nie zmieniła się (25%), natomiast 44% sądzi, że uległa ona pogorszeniu. Według większości Europejczyków największym zagrożeniem dla zasobów wody jest zanieczyszczenie chemiczne (84%), a następnie zmiana klimatu (55%) oraz zmiany ekosystemów wodnych (49%).

61% respondentów uważa, że ich działania w zakresie ochrony zasobów wodnych są niewystarczające. Respondenci stwierdzili również, że przemysł (65%), rolnictwo (51%) i producenci energii (47%) także muszą wzmóc wysiłki.

Prośba o informacje

W odpowiedzi na pytanie o rozwiązanie problemów związanych z wodą 67% Europejczyków stwierdziło, że przydatne byłoby udostępnienie większej ilości informacji na temat skutków zużycia wody dla środowiska. Szerzenie wiedzy jest według nich najbardziej skutecznym sposobem rozwiązania problemów.

Chociaż obywatele podejmują niewielkie indywidualne kroki w celu oszczędzania i ochrony wody, poprzez np. ograniczenie ilości zużywanej wody lub stosowanie mniejszej ilości pestycydów w ogrodach, 61% respondentów uważa, że działania te nie są wystarczające dla ochrony zasobów wodnych. Obywatele chcą lepiej chronić zasoby wodne i dysponować informacjami potrzebnymi w tym celu.

Uważają jednak, że w celu rozwiązania problemów związanych z wodą konieczne jest wprowadzenie większych kar dla podmiotów zanieczyszczających, bardziej sprawiedliwej polityki cenowej lub zachęt finansowych (ulg podatkowych lub dopłat). Większość obywateli poparła ustalanie cen wody w oparciu o zużycie objętościowe, a także zgadza się, że ceny powinny rosnąć w miarę narastania skutków dla środowiska.