Europejczycy chcą chronić klimat

Opublikowane dziś nowe badanie Eurobarometr pokazuje, że w opinii obywateli europejskich ponad dziewięciu na dziesięciu badanych uważa zmianę klimatu za poważny problem (93 proc.), przy czym prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc.) uważa ją za bardzo poważny problem. W odpowiedzi na pytanie o najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat, ponad jedna czwarta (29 proc.) wskazała zmianę klimatu (18 proc.), pogorszenie stanu przyrody (7 proc.) lub problemy zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem (4 proc.).

Jeśli chodzi o reakcję polityczną, dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (90 proc.) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum, a jednocześnie skompensować pozostałe emisje, aby UE stała się neutralna dla klimatu do 2050 r. Blisko dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (87 proc.) uważa, że ważne jest, aby UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a ten sam odsetek uważa, że ważne jest, aby UE wspierała poprawę efektywności energetycznej.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: Pomimo pandemii i trudności ekonomicznych, przed którymi stoją Europejczycy, wsparcie dla działań w dziedzinie klimatu utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Europejczycy dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej i oczekują od przemysłu, rządów i Unii Europejskiej podjęcia działań. Liczby zawarte we wspomnianym badaniu Eurobarometr służą jako wezwanie do mobilizacji skierowane do polityków i przedsiębiorstw. Dla Komisji Europejskiej stanowią one dodatkową motywację do sfinalizowania prawodawstwa „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, które przedstawimy jeszcze w tym miesiącu, abyśmy mieli pewność, że osiągniemy nasze cele w zakresie klimatu.

Większość (64 proc.) obywateli UE podejmuje już indywidualne działania w dziedzinie klimatu i świadomie dokonuje zrównoważonych wyborów w życiu codziennym. Na pytanie, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zmianie klimatu, obywatele podkreślili, że reformy strukturalne powinny towarzyszyć indywidualnym działaniom, wskazując na rządy krajowe (63 proc.), przedsiębiorstwa i przemysł (58 proc.) oraz UE (57 proc.). Ponad ośmiu na dziesięciu ankietowanych Europejczyków (81 proc.) zgadza się, że czyste źródła energii powinny otrzymać większe wsparcie finansowe ze środków publicznych, nawet jeśli doprowadzi to do zmniejszenia dotacji na paliwa kopalne. Trzy czwarte Europejczyków (75 proc.) uważa, że inwestycje w ożywienie gospodarcze powinny być ukierunkowane głównie na nową zieloną gospodarkę.

Bezsprzeczne jest, że przeciwdziałanie zmianie klimatu stwarza możliwości dla obywateli UE i dla gospodarki europejskiej. Prawie ośmiu na dziesięciu Europejczyków (78 proc.) zgadza się, że podjęcie działań w dziedzinie klimatu doprowadzi do innowacji, które sprawią, że europejskie przedsiębiorstwa staną się bardziej konkurencyjne. Prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc.) zgadza się, że promowanie wiedzy eksperckiej UE w zakresie czystych technologii w krajach spoza UE może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy w UE. Siedmiu na dziesięciu Europejczyków (70 proc.) uważa, że ograniczenie importu paliw kopalnych może przynieść korzyści gospodarcze UE. Ponad siedmiu na dziesięciu Europejczyków (74 proc.) zgadza się, że koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu są znacznie wyższe niż koszty inwestycji niezbędnych do przejścia na zieloną gospodarkę.

Kontekst

Specjalne badanie Eurobarometr nr 513 na temat zmiany klimatu objęło 26 669 obywateli z różnych grup społecznych i demograficznych we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono w okresie od 15 marca do 14 kwietnia 2021 r. W miarę możliwości przeprowadzono bezpośrednie wywiady, ale w wyniku ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 niektórzy respondenci wypełnili ankietę online.

Europejski Zielony Ład jest najważniejszym priorytetem politycznym Komisji Europejskiej. Na podstawie wniosków przedstawionych przez Komisję Parlament Europejski i państwa członkowskie zobowiązały się do uczynienia UE neutralną dla klimatu do 2050 r. oraz do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami emisji z 1990 r. Zobowiązania te są obecnie zapisane w europejskim prawie o klimacie, które zostało formalnie podpisane w dniu 30 czerwca 2021 r. Aby osiągnąć te cele, Komisja przedstawi w dniu 14 lipca 2021 r. pakiet wniosków ustawodawczych „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”. Ta kompleksowa reforma zestawu narzędzi polityki klimatyczno-energetycznej UE obejmie przegląd obowiązujących przepisów i szereg nowych instrumentów.

Dodatkowe informacje

Specjalny Eurobarometr poświęcony zmianie klimatu

Zestawienie informacji na temat państw członkowskich

Europejski Zielony Ład

Europejskie prawo o klimacie