Europa zdrowych obywateli
Komisja przyjęła dzisiaj wnioski w sprawie dwóch nowych programów – „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” i program ochrony konsumentów. Ich celem jest budowanie Europy zdrowych, aktywnych i świadomych swoich praw obywateli, którzy mogą współtworzyć wzrost gospodarczy.

Programy realizowane w latach 2014–2020 będą skupione na mniejszej liczbie konkretnych działań o wyraźnej unijnej wartości dodanej. Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” ma dysponować budżetem w wysokości 446 mln euro, natomiast na program ochrony konsumentów przewiduje się przeznaczyć 197 mln euro.

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” ma stanowić wsparcie i uzupełnienie dla działań prowadzonych przez państwa członkowskie z myślą o osiągnięciu następujących czterech celów:
– rozwoju innowacyjnych i stabilnych systemów ochrony zdrowia;
– poprawy dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznej opieki zdrowotnej dla obywateli;
– promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
– ochrony obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Program ochrony konsumentów służyć będzie unijnej polityce ochrony konsumentów w nadchodzących latach. Jego celem jest nadanie konsumentom centralnej roli na jednolitym rynku oraz umożliwienie im czynnego udziału w rynku i czerpania z niego korzyści, w szczególności:
– zwiększenie bezpieczeństwa produktów przez skuteczne monitorowanie rynku;
– poprawa informacji dla konsumentów, edukacja i zwiększanie wiedzy konsumentów na temat przysługujących im praw;
– konsolidacja praw konsumentów i poprawa skuteczności dochodzenia roszczeń, zwłaszcza za pośrednictwem alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
– skuteczniejsze transgraniczne egzekwowanie praw konsumentów.

W tych programach najważniejszy jest człowiek. Chodzi o poprawę warunków życia, tak, aby każdy mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i gospodarce. Zapewnienie dłuższego zdrowego i aktywnego życia jest dobre nie tylko dla ludzi, ale także dla rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Pewni siebie i swoich praw konsumenci tworzą dobrze prosperujące rynki. Jestem przekonany, że te dwa programy w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów strategii »Europa 2020« – zapewnienia do końca obecnej dekady inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu – powiedział komisarz UE ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli przy okazji ogłoszenia nowych programów w dziedzinie ochrony zdrowia i konsumentów.

Więcej informacji
Informacje na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: Link

Informacje na temat programu „Razem na rzecz zdrowia” na lata 2008–2013: Link

Informacje na temat programu ochrony konsumentów na lata 2008–2013: Link