Europa to Twój dom

Według najnowszych badań w ramach Unii Europejskiej (UE) zaledwie jedna trzecia z ponad 30 000 respondentów jest przekonana, że jest dobrze poinformowana w kwestii swoich praw jako obywatela. Zaufanie do Unii Europejskiej stopniowo obniżało się na przestrzeni ostatnich paru lat, pomimo że ogólnie nadal przekracza ono zaufanie obywateli do rządów krajowych. Ogólnie obywatele nie czują związku z instytucjami UE i mają wrażenie, że mają niewiele do powiedzenia w procesie decyzyjnym UE.

Z drugiej strony obywatele wydają się wiele oczekiwać od UE, na przykład w odniesieniu do skutecznych działań w celu załagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego. Dlatego UE poszukuje sposobów na udoskonalenie zaangażowania opinii publicznej w sprawy UE oraz zwiększenia jej uczestnictwa w publicznym procesie formułowania zasad polityki UE. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają kluczową rolę w tych staraniach, zapewniając platformę współpracy między obywatelami a instytucjami UE.

W celu dalszego zrozumienia potrzeb obywateli oraz społeczeństwa obywatelskiego, a także w celu oceny istniejących inicjatyw zmierzających do aktywnego zaangażowania w sprawy UE, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Komisji Europejskiej zleciła ICF GHK wraz z Technopolis przeprowadzenie badania dot. ustanowienia „European house for Civil Society” (europejskiego domu społeczeństwa obywatelskiego).

Badanie to ma na celu przede wszystkim zbadanie, czy istnieje zapotrzebowanie na taki europejski dom, jakie luki ma on zapełnić oraz w jaki sposób uzupełni inne istniejące inicjatywy i organizacje. Następnie oceni wykonalność projektu oraz ostatecznie zbada, w jaki sposób UE może go wspierać.

Jako część badań nad potrzebą istnienia European House for Civil Society oraz sposobu jego funkcjonowania, przeprowadzamy ankietę w celu poznania, co obywatele i społeczeństwo obywatelskie myślą o bieżących inicjatywach oraz czego oczekują w odniesieniu do spraw UE w przyszłości.

Ankieta zawiera głównie pytania wielokrotnego wyboru, czas jej wypełnienia to 5-10 minut. Konsultacje potrwają do 12 stycznia 2014 r.

źródło i więcej informacji : Link