Europa czeka na inwestycje

Seminarium otworzyła Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa KE, która wskazywała, że jedną z negatywnych konsekwencji kryzysu gospodarczego jest gwałtowny spadek poziomu inwestycji w Europie. Dlatego konieczne są wspólne, skoordynowane działania, które pozwolą odwrócić tę tendencję i przyniosą ożywienie gospodarcze w Unii. Komisja zaproponowała w związku z tym podejście oparte na trzech filarach. Są to: reformy strukturalne mające na celu skierowanie Europy na nową ścieżkę wzrostu; odpowiedzialność budżetowa, służąca należytemu zarządzaniu finansami publicznymi i umocnieniu stabilności finansowej oraz inwestycje, których zadaniem jest pobudzenie trwałego wzrostu. Według Dyrektor Synowiec, Plan Inwestycyjny dla Europy znajduje się w centrum tej strategii.

Główne elementy Planu Inwestycyjnego to:

  • poprawa otoczenia regulacyjnego;
  • pomoc techniczna dla projektów inwestycyjnych,
  • uruchomienie nowych, prywatnych środków finansowych.

W tym ostatnim obszarze kluczową rolę ma odegrać Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, który dzięki zaangażowaniu środków publicznych z budżetu UE oraz EBI ma uruchomić dodatkowe finansowanie prywatne. Innym istotnym elementem Planu Inwestycyjnego to pomoc techniczna, którą będzie można uzyskać poprzez European Investment Advisory Hub.

Grzegorz Radziejewski z gabinetu Wiceprzewodniczącego KE Jyrki Katainena przedstawił genezę oraz założenia Planu Inwestycyjnego dla Europy. Jego celem jest „przełożenie” inwestycji na gospodarkę realną. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI) ma być niezależny od nacisków politycznych, a projekty oceniane wyłącznie na podstawie ich jakości, bez pre-alokacji geograficznych lub sektorowych. Horyzont czasowy Planu to lata 2015-2017. W roku 2018 zostanie dokonana jego ocena, która może skutkować przedłużeniem Planu. Już teraz wiadomo, że inwestowaniem w projekty przygotowane w ramach Planu są również państwa trzecie – zaawansowane rozmowy w tym zakresie toczą się z Chinami.

Zdaniem Radziejewskiego, na Plan Inwestycyjny należy patrzeć w kontekście pozostałych inicjatyw Komisji Europejskiej, które mają służyć poprawie klimatu dla biznesu w Unii – chodzi o Agendę Cyfrową, Unię Energetyczną czy Unię Rynków Kapitałowych. Przedstawiciel KE wskazał również, że kluczowe znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego na poziomie państw członkowskich ma semestr europejski, w ramach którego KE wskazuje państwom członkowskim działania, dzięki którym można poprawić otoczenie biznesu.

Grzegorz Radziejewski poinformował również, że jeszcze jesienią Komisja Europejska przedstawi strategię dotyczące wzmocnienia działania wspólnego rynku, która również ma przyczynić się do pełniejszego wykorzystania potencjału gospodarczego UE.

Następnie dyrektor Patryk Łoszewski z Ministerstwa Finansów wskazał, że Plan Inwestycyjny stanowi de facto przedłużenie działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest on również komplementarny w stosunku do funduszy strukturalnych UE. Założeniem EFSI jest niewypieranie inwestycji prywatnych oraz stosunkowy prosty system decyzyjny. Łoszewski zwrócił uwagę, że polskie przedsiębiorstwa oraz samorządy są bardzo skuteczne w wykorzystywaniu grantów, natomiast w przypadku EFSI konieczne jest nowe podejście – należy przygotować projekty inwestycyjne.

W drugiej części seminarium przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Rafała Rybacki, szef Dywizji Finansowania Infrastruktury i Sektora Publicznego w Polsce oraz Piotr Michałowski, dyrektor warszawskiego biura EBI oraz Pan Karolina Kaptur, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawili operacyjne aspekty działania Planu Inwestycyjnego, czyli jak uzyskać finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Prezentacja EBI pdf - 797 KB [797 KB]

Przedstawiciele EBI poinformowali, że Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych będzie obsługiwany w ramach grupy EBI. Jego działalność rozpoczęła się w bieżącym roku i potrwa 3 lata. EFSI dysponuje bardzo szerokim spektrum instrumentów finansowych, które mogą być inwestowane w projekty z wielu sektorów (transport, energia, sieci szerokopasmowe, edukacja, SMEs, innowacje, etc.). Finansowanie mogą uzyskać zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Ważnymi partnerami dla EBI są narodowe platformy inwestycyjne. W Polsce kluczowym partnerem w tym zakresie jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przedstawiciele EBI wskazali, że proces akceptacji projektów w Banku jest stosunkowo szybki – od złożenia dobrze przygotowanego projektu do podpisania umowy kredytowej może minąć nie więcej niż 3-4 miesiące.

Pomoc techniczna dla inwestorów będzie udzielana w ramach European Investment Advisory Hub. Będzie ona finansowana z budżetu UE.