Europa bez granic
W ramach przeprowadzanego co dwa lata przeglądu Komisja przyjęła drugą ocenę funkcjonowania strefy Schengen. W sprawozdaniu przedstawiono jasny obraz sytuacji w strefie Schengen, w celu zapewnienia spójnej interpretacji i wdrażania wspólnych zasad we wszystkich państwach uczestniczących w strefie Schengen1.

– Swoboda przemieszczania się na terenie strefy Schengen jest jednym z największych europejskich osiągnięć.Utrzymanie obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych wymaga nieustających wysiłków i zaangażowania wszystkich jej członków.Wymaga to wzajemnego zaufania, odpowiednich ram europejskich, przejrzystych debat i współpracy. Aby wzmocnić strefę Schengen musimy udoskonalić mechanizm oceny i monitorowania. Zwracam się do Rady i Parlamentu Europejskiego o poczynienie postępów w toczących się negocjacjach nad wnioskami dotyczącymi Schengen – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

To drugie sprawozdanie obejmuje okres od 1 maja 2012 r. do 31 października 2012 r. i ocenia w szczególności:

Sytuację na granicach zewnętrznych i w obrębie strefy Schengen

W okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. wykryto około 23 000 nielegalnych przekroczeń granicy, co stanowi spadek o 44 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2011 r. który przypadł w trakcie Arabskiej Wiosny. Odnotowano jednak wzrost o 29 proc. liczby zatrzymań na granicach lądowych między Grecją a Turcją.

Na tym odcinku, który pozostaje głównym punktem wejścia nielegalnej migracji do UE, dokonano 56 proc. wszystkich zatrzymań. Od czasu przeniesienia w sierpniu 2011 r. około 1 800 funkcjonariuszy straży granicznej (operacja „Shield”), kontrole na tym odcinku znacząco się poprawiły, a władze greckie odnotowały gwałtowny spadek nielegalnych przekroczeń granicy wykrytych w obszarze Ewros.

Poczyniono również wysiłki w celu poprawy gromadzenia informacji na temat przepływów migracyjnych w strefie Schengen. Komisja będzie w dalszym ciągu poszukiwać sposobów doskonalenia gromadzenia i analizy danych na temat nielegalnych przepływów migracyjnych.