Eurobarometr: lepsza przyszłość

Jako główny problem na szczeblu UE Europejczycy postrzegają sytuację gospodarczą, a w dalszej kolejności środowisko i zmianę klimatu oraz imigrację. Zdrowie jest nadal głównym problemem na poziomie krajowym, wyprzedzając nieco sytuację gospodarczą kraju.

Większość Europejczyków jest zadowolona ze środków podjętych przez UE i rządy krajowe w walce z pandemią koronawirusa i sądzi, że plan odbudowy „NextGenerationEU” będzie skuteczny w reagowaniu na skutki gospodarcze pandemii. Prawie dwie trzecie respondentów ma nadzieję, że przyszłe decyzje UE w reakcji na pandemię będą właściwe.

1. Optymistyczne postrzeganie przyszłości Unii Europejskiej

Optymizm co do przyszłości UE znacznie wzrósł od lata 2020 r. i obecnie pozytywne nastawienie prezentuje dwie trzecie respondentów (66 proc., wzrost o 6 punktów procentowych). Jest to poziom najwyższy od jesieni 2009 r. Pesymistycznie co do przyszłości UE jest nastawionych nieco ponad trzech na dziesięciu respondentów (31 proc., spadek o 7 punktów procentowych). Jest to najniższy poziom od 2009 r.

W 26 państwach członkowskich zdecydowana większość jest optymistyczna co do przyszłości UE, natomiast w Grecji opinia publiczna pozostaje podzielona. Od lata 2020 r. optymizm wzrósł w 22 państwach, przy czym bardzo duży wzrost odnotowano na Malcie (75 proc., +25), we Włoszech (67 proc., +18) i w Portugalii (76 proc., +15). W wyniku tych zmian optymizm jest obecnie nastawieniem większościowym we Włoszech (67 proc.) i we Francji (53 proc.).

2. Wizerunek i zaufanie do UE

Po znacznym wzroście między latem 2020 r. a zimą 2020/2021 r. pozytywny wizerunek UE utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie (45 proc.) i jest to opinia reprezentowana przez większość badanych w 20 państwach członkowskich UE (38 proc. ma neutralną opinię, a 16  proc. – negatywną). Najwyższe wyniki odnotowano w Irlandii (70 proc.) i Portugalii (62 proc.).

Prawie połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej (49 proc.). Jest to nadal najwyższy ogólny poziom odnotowany od wiosny 2008 r. Zaufanie do rządów krajowych nieznacznie wzrosło (37 proc.), a zaufanie do parlamentów narodowych utrzymuje się na stałym poziomie 35 proc..

3. Główne obawy na poziomie UE i poziomie krajowym

Sytuacja gospodarcza powróciła na pierwszym miejscu jako najważniejszy problem, przed którym stoi UE – 27 proc. respondentów wybrało tę odpowiedź (spadek o 8 punktów procentowych w porównaniu z zimą 2020/2021 r.). Środowisko i zmiana klimatu podniosły się z czwartego miejsca na drugie (25 proc., +5), na którym znalazła się też imigracja (25 proc., +7), a na czwartym miejscu uplasowały się finanse publiczne państw członkowskich i zdrowie (w obu przypadkach 22  proc. odpowiedzi). Odsetek respondentów wybierających odpowiedź „zdrowie” znacznie spadł od zimy 2020/2021 r. (22 proc., -16), kiedy to zdrowie zajmowało pierwsze miejsce.

Na szczeblu krajowym zdrowie pozostaje najważniejszym problemem, chociaż od zimy 2020/2021 r. odnotowano znaczny spadek (28 proc., -16). Na drugim miejscu jest sytuacja gospodarcza, którą wybrała nieco ponad jedna czwarta respondentów (26 proc., -7).

4. Obecna sytuacja gospodarcza i euro

Od zimy 2020/2021 r. odsetek badanych, którzy uważają, że sytuacja gospodarki w ich kraju jest „zła”, znacznie się zmniejszył (-11), choć nadal jest to opinia większości (58 proc.).

40 proc. mieszkańców UE jest obecnie zdania, że sytuacja gospodarcza w ich kraju jest „dobra”, co stanowi znaczny wzrost (+11), po tym jak trzy kolejne badania wykazały spadek. Ten poziom pozytywnej oceny utrzymuje się jednak poniżej poziomu mierzonego w okresie wiosna 2017 r. – jesień 2019 r.

Postrzeganie obecnego stanu gospodarki krajowej różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich. W Luksemburgu 89 proc. respondentów uznało sytuację za „dobrą”, podczas gdy w Grecji było to tylko 9 proc.

Wsparcie dla euro w strefie euro utrzymuje się na stabilnym poziomie od zimy 2020/2021 r. i wynosi 79 proc., co jest najwyższy wynikiem od 2004 r. Pogląd ten podziela wysoki odsetek respondentów w całej UE i utrzymuje się on na najwyższym dotychczas odnotowanym poziomie (70 proc.).

5. Pandemia koronawirusa a opinia publiczna w UE

Zadowolenie z działań podjętych przez Unię Europejską w walce z pandemią koronawirusa znacznie wzrosło od zimy 2020/2021 r. i utrzymuje się obecnie na poziomie 51 proc. (+8). Odsetek niezadowolonych mieszkańców UE zmniejszył się do 41 proc. (-8), natomiast 8 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem” (bez zmian).

Znacznie wzrosło również zadowolenie Europejczyków z działań podjętych przez ich rządy krajowe w walce z pandemią (53 proc., wzrost o 10 punktów procentowych od zimy 2020/2021 r.). 46 proc. respondentów jest niezadowolonych (-10), a 1 proc. nie potrafiło wybrać odpowiedzi (bez zmian).

Prawie dwie trzecie Europejczyków ufa, że przyszłe działania UE w kwestii pandemii będą właściwe (65 proc., wzrost o 6 punktów procentowych od zimy 2020/2021 r.). Jest to pogląd większościowy we wszystkich państwach członkowskich UE.

Większość Europejczyków uważa też, że unijny plan odbudowy „NextGenerationEU” będzie skuteczny w reagowaniu na skutki gospodarcze pandemii koronawirusa (57 proc., wzrost o 2 punkty procentowe od zimy 2020/2021 r.).

Prawie siedem na dziesięć osób stwierdziło, że w okresie prowadzenia badania w czerwcu i lipcu było już zaszczepionych lub że chciałoby jak najszybciej się zaszczepić przeciwko COVID-19 (69 proc.), a 9 proc. odpowiedziało, że „chciałoby to zrobić w 2021 r.”.

Kontekst

Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2021 r. (EB 95) przeprowadzono w formie bezpośrednich wywiadów i wywiadów online między 14 czerwca a 12 lipca 2021 r. w 27 państwach członkowskich UE. Niektóre pytania zadawano również w dwunastu innych krajach lub terytoriach[1] . W 27 państwach członkowskich przeprowadzono 26 544 wywiady.

Więcej informacji

Standardowe badanie Eurobarometr 95

https://europa.eu/!377XHK