Elektrownie po przeglądzie
To główne przesłanie opublikowanego komunikatu Komisji Europejskiej na temat wyników testów wytrzymałościowych obiektów jądrowych. Wykazały one, że nie wszystkie normy bezpieczeństwa promowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) i nie wszystkie najlepsze praktyki międzynarodowe stosowane są we wszystkich państwach członkowskich. Komisja będzie ściśle monitorować wdrażanie tych zaleceń, a jednocześnie zaproponuje środki legislacyjne służące dalszej poprawie bezpieczeństwa jądrowego w Europie.

Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: – Testy wytrzymałościowe ujawniły nasze mocne strony, jak i kwestie, w których konieczna jest poprawa. Były one prowadzone zgodnie ze ścisłymi zasadami i zakończyły się sukcesem. Generalnie sytuacja jest zadowalająca, ale mimo wszystko nie należy popadać w samozadowolenie. Wszystkie zaangażowane organy muszą dołożyć starań, aby zagwarantować spełnienie najbardziej rygorystycznych norm bezpieczeństwa przez wszystkie elektrownie jądrowe w Europie. Wszystko to dla bezpieczeństwa naszych obywateli.

W wyniku testów wydano liczne zalecenia dotyczące udoskonaleń technicznych specyficznych dla danej elektrowni. Testy wykazały również, że normy i praktyki międzynarodowe nie są wszędzie stosowane. Ponadto należy wyciągnąć wnioski z wydarzeń w Fukushimie (Japonia). Wyniki testów są następujące:

– Ryzyko trzęsienia ziemi i powodzi. Na 145 reaktorów poddanych kontroli, w przypadku 54 reaktorów nie są stosowane obowiązujące normy kalkulacji ryzyka w zakresie trzęsienia ziemi, a w przypadku 62 reaktorów w zakresie powodzi. Kalkulacja ryzyka powinna opierać się na okresie 10 tys. lat, nie zaś na stosowanych czasem znacznie krótszych okresach.
– Przyrządy do pomiaru aktywności sejsmicznej stosowane na miejscu, służące do pomiaru prawdopodobieństwa wystąpienia trzęsienia ziemi i ostrzegania przed nimi powinny być dostępne w każdej elektrowni jądrowej. Instrumenty te powinny być zainstalowane lub udoskonalone w przypadku 121 reaktorów.
Należy stosować układ filtrów wentylacyjnych obudowy reaktora umożliwiający bezpieczną dekompresję obudowy bezpieczeństwa reaktora w razie wypadku. 32 reaktory nie są jeszcze wyposażone w takie układy.
– Sprzęt do walki z poważnymi wypadkami powinien być przechowywany w miejscach zabezpieczonych nawet w przypadku ogólnych zniszczeń i być łatwo dostępny. Sytuacja taka nie ma miejsca w przypadku 81 reaktorów w UE.
– Rezerwowe pomieszczenie kontrolne na wypadek awarii powinno być dostępne, w razie gdyby główne pomieszczenie nie nadawało się do użytku w wyniku wypadku. Pomieszczenia takie nie są jeszcze dostępne w 24 reaktorach.