Eksport rośnie dzięki umowom handlowym

Nowe sprawozdanie pokazuje, że umowy handlowe UE oznaczają wzrost eksportu, stabilniejsze stosunki gospodarcze i bezpieczny dostęp do zasobów. Według drugiego sprawozdania rocznego Komisji z wdrażania i egzekwowania umów handlowych UE unijny eksport do partnerów preferencyjnych po raz pierwszy przekroczył 1 bln euro w 2021 r. Ze sprawozdania wynika również, że wysiłki UE na rzecz zniesienia barier handlowych i wspierania małych przedsiębiorstw wspomagają eksport UE, a tym samym wspierają miejsca pracy w Europie.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis powiedział: Sprawozdanie zawiera dobre wiadomości w obliczu wielu wyzwań gospodarczych i geostrategicznych, przed którymi stoi Europa. Podkreślono w nim, że strategia handlowa UE przynosi efekty: usunęliśmy więcej barier w dostępie do rynku i udało nam się lepiej wspierać nasze MŚP. Obecnie skupiamy się na rozwoju szerokiej sieci umów handlowych UE, które odgrywają podstawową rolę we wspieraniu rozwoju naszych gospodarek w czasach niepewności gospodarczej, zapewniając uprzywilejowany dostęp do najważniejszych rynków dla naszego eksportu, a także dostęp do kluczowych czynników produkcji i surowców za pośrednictwem zróżnicowanych i odpornych łańcuchów dostaw. Współpraca z wiarygodnymi globalnymi partnerami ma wyjątkowe znaczenie w tym zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym.

Jak najlepsze wykorzystanie umów handlowych i ich skuteczne wdrażanie staje się coraz ważniejsze: na przykład w 2021 r. 44 % handlu UE odbywało się na podstawie preferencyjnych umów handlowych, przy czym oczekuje się, że poziom ten wzrośnie do 47,4 % przy uwzględnieniu umów, które są obecnie przyjmowane lub ratyfikowane.

W latach 2020–2021 eksport z UE do partnerów preferencyjnych (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa) wzrósł bardziej (16 %) niż eksport UE do wszystkich partnerów handlowych (13 %).

Umowy handlowe UE ułatwiają import surowców. Na przykład UE importuje obecnie 24 % swoich surowców krytycznych od preferencyjnych partnerów handlowych; poziom ten może wzrosnąć do 46 % po wejściu w życie obecnie negocjowanej umowy o wolnym handlu z Australią. Oczekuje się, że modernizacja umowy z Chile, które jest największym źródłem rafinowanego litu (78 %) dla UE, jeszcze bardziej wzmocni wiarygodne pozyskiwanie tego kluczowego zasobu, a tym samym również transformację ekologiczną i cyfrową.   

Usunięcie większej liczby barier w handlu i postępy w sporach handlowych

Eksport UE w 2021 r. był o 7,2 mld euro wyższy dzięki usunięciu wielu barier w handlu w latach 2015–2020.

W 2021 r. w pełni lub częściowo usunięto 39 barier handlowych (o sześć więcej niż w 2020 r.), głównie poprzez współpracę z zainteresowanymi partnerami handlowymi. Zniesienie tych ograniczeń miało natychmiastowy pozytywny wpływ na eksporterów UE, zwłaszcza w sektorze spożywczym, ponieważ większość z nich dotyczyła środków sanitarnych i fitosanitarnych. Na przykład Kanada zaakceptowała zharmonizowane unijne świadectwo dotyczące mięsa drobiowego w następstwie współpracy z Komisją, państwami członkowskimi UE i przedsiębiorstwami. Długotrwałe kontakty z Koreą Południową doprowadziły do wznowienia eksportu wieprzowiny i drobiu z państw członkowskich UE we wrześniu 2022 r., po uznaniu przez Koreę rygorystycznych środków regionalizacji stosowanych przez UE w celu zwalczania ognisk afrykańskiego pomoru świń. Taka współpraca może w najbliższych latach odblokować handel o wartości ponad miliarda euro.

Poczyniono również znaczne postępy w rozwiązywaniu kwestii ograniczeń taryfowych w odniesieniu do Egiptu, aby zapobiec planowanemu ponownemu wprowadzeniu ceł na samochody importowane z UE. Podobne postępy poczyniono w usuwaniu barier pozataryfowych utrudniających eksport kosmetyków z UE do Turcji.

Działalność w zakresie rozstrzygania sporów na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) była kontynuowana pomimo paraliżu Organu Apelacyjnego. Komisja rozstrzygnęła spór dotyczący energii wiatrowej ze Zjednoczonym Królestwem i poczyniła postępy z wieloma innymi stronami, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie aluminium i z Turcją w sprawie farmaceutyków. Poczyniono postępy we wdrażaniu sprawozdania panelu w ramach dwustronnego sporu UE z Koreą Południową dotyczącego handlu i pracy, przy czym w kwietniu 2022 r. weszły w życie trzy podstawowe konwencje MOP. Komisja podjęła również szereg nowych wyzwań związanych z naruszeniami zasad handlu, które szkodzą interesom gospodarczym UE, w tym przeciwko Chinom i Egiptowi.

Unijne rozporządzenie w sprawie barier w handlu pomogło rozwiązać spór z Meksykiem w zakresie eksportu tequili.

Kontekst

Jest to drugie skonsolidowane sprawozdanie roczne Komisji na temat działań w zakresie wdrażania i egzekwowania handlu w 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r. W sprawozdaniu skoncentrowano się na wynikach osiągniętych w ramach WTO i w ramach sieci preferencyjnych umów handlowych UE, poprzez promowanie umów i usuwanie barier lub zapobieganie ich powstawaniu, co przynosi korzyści dla MŚP. W sprawozdaniu przedstawiono również aktualne informacje na temat szeregu unijnych instrumentów prawnych związanych z handlem, w szczególności Instrumentu Zamówień Międzynarodowych obowiązującego od 29 sierpnia lub wniosku Komisji dotyczącego instrumentu chroniącego przed wymuszaniem.

Pod kierunkiem wiceprzewodniczącego wykonawczego Valdisa Dombrovskisa główny urzędnik Komisji ds. egzekwowania przepisów handlowych (CTEO) kieruje działaniami w zakresie wdrażania i egzekwowania przepisów oraz składa sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Roczne sprawozdanie z wdrażania i egzekwowania jest głównym instrumentem tej sprawozdawczości.