Ekologiczne finanse

Wnioski potwierdzają determinację Europy, by być światowym liderem w zwalczaniu zmian klimatu i wdrażać porozumienie paryskie(link is external). Udział sektora finansowego znacznie przyczyni się do zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczenia naszego śladu środowiskowego przy jednoczesnej poprawie zrównoważenia i konkurencyjności gospodarki UE.

W nawiązaniu do pierwszego planu działania UE na rzecz zrównoważonego finansowania wnioski te pozwolą sektorowi finansowemu na pełne wykorzystanie swojej pozycji do walki ze zmianą klimatu. Istnieją istotne argumenty przemawiające za zaangażowaniem sektora finansowego w służbie naszej planety: po pierwsze, skutki zmiany klimatu już zagrażają stabilności finansowej i prowadzą do znacznych strat ekonomicznych poprzez powodzie, erozję gleby lub susze. W ubiegłym roku kwota objętych ubezpieczeniem strat powstałych w wyniku tego typu klęsk osiągnęła rekordowy poziom 110 mld euro. Po drugie, jeżeli zbyt późno dostrzeżemy realia globalnego ocieplenia, duża liczba dzisiejszych inwestycji może okazać się zbędna. Jednocześnie powinniśmy jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości biznesowe dla zrównoważonej działalności gospodarczej. Unijny sektor finansowy ma potencjał do zwiększenia zrównoważonego finansowania i stania się światowym liderem w tej dziedzinie. Powinno to wywrzeć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Przyczyni się to także do realizacji celów unii rynków kapitałowych w zakresie powiązania finansowania z potrzebami europejskiej gospodarki oraz z agendą UE na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: – Powinniśmy zainwestować w projekty, które spełniają założenia dotyczące obniżenia emisyjności i walki ze zmianą klimatu. Jest to ważne nie tylko dla środowiska i gospodarki, lecz także dla stabilności finansowej. W latach 2007–2016 straty ekonomiczne spowodowane klęskami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi wzrosły o 86 proc. Przedstawione wnioski stanowią dowód na to, że Unia Europejska jest zdeterminowana, by nadać naszym inwestycjom właściwy kierunek. Mają one na celu wykorzystanie potęgi rynków kapitałowych w walce ze zmianą klimatu i we wspieraniu zrównoważonego rozwoju.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność Jyrki Katainen oświadczył: – Aby osiągnąć cele klimatyczne UE na 2030 r. potrzebujemy dodatkowych inwestycji – o wartości ok. 180 mld euro rocznie – w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Istotne znaczenie ma mobilizowanie prywatnego kapitału w finansowanie zrównoważonych inwestycji. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) już zajmuje się przyciąganiem prywatnych inwestycji, aby osiągnąć te cele. Wnioski zwiększą przejrzystość zrównoważonego finansowania i oferowanych przez niego możliwości inwestycyjnych tak, aby inwestorzy posiadali wiarygodne informacje umożliwiające przejście na niskoemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Więcej inwestycji zostanie przeznaczonych na zrównoważone działania dzięki nowym przepisom określającym kryteria pozwalające stwierdzić, czy dana działalność ekonomiczna jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Ten ujednolicony w całej UE system klasyfikacji – lub „taksonomia” – pomoże w szczególności inwestorom, którzy często nie posiadają wystarczających informacji na temat tego co jest, a co nie jest ekologiczne. Wszystkie podmioty finansowe zarządzające inwestycjami w imieniu swoich klientów lub beneficjentów będą teraz musiały ich informować o tym, w jaki sposób podejmowane przez nie działania wywierają wpływ na planetę lub lokalne środowisko. Tym samym przepisy te zapewnią możliwość większego wyboru dla inwestorów, którzy chcą inwestować w przyszłość naszej planety, jednocześnie uzyskując z tego dochody.

Główne cechy proponowanych działań

  1. Jednolity unijny system klasyfikacji (taksonomia): Wniosek wprowadza zharmonizowane kryteria pozwalające ustalić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Krok po kroku Komisja będzie określać działania, które będą klasyfikowane jako „zrównoważone”, biorąc pod uwagę istniejące inicjatywy i praktyki rynkowe oraz korzystając z porad obecnie tworzonej grupy ekspertów technicznych. Dzięki temu podmioty gospodarcze i inwestorzy powinni mieć jasność co do tego, które działania są uznawane za zrównoważone, tak aby mogli podejmować bardziej świadome decyzje. Określone przez Komisję działania mogą również posłużyć w przyszłości za podstawę przy ustalaniu norm i oznakowania dla zrównoważonych produktów finansowych, jak zapowiedziano w planie działania Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonego finansowania.
  1. Obowiązki inwestorów w zakresie ujawniania informacji: Proponowane rozporządzenie wprowadzi spójność i jasność co do sposobu uwzględniania przez inwestorów instytucjonalnych (takich jak np. podmioty zarządzające aktywami, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne lub doradcy inwestycyjni) czynników ESG (Environmental, Social and Governance) – czyli czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym – w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dokładne wymogi zostaną sprecyzowane w aktach delegowanych, które zostaną przyjęte przez Komisję w późniejszym terminie. Ponadto podmioty zarządzające aktywami i inwestorzy instytucjonalni będą musieli wykazać zgodność swoich inwestycji z celami ESG i ujawnić, w jaki sposób spełniają oni wymogi w tym zakresie.
  2. Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności: W proponowanych przepisach znajdzie się nowa kategoria wskaźników referencyjnych obejmująca wskaźnik niskoemisyjności czyli „niskoemisyjną” wersję standardowych wskaźników oraz wskaźnik pozytywnego wpływu na emisyjność. Ten nowy standard rynkowy powinien odzwierciedlać ślad węglowy przedsiębiorstw i zapewnić inwestorom więcej informacji na temat śladu węglowego portfela inwestycji. Podczas gdy wskaźnik niskoemisyjności byłby oparty na standardowym wskaźniku referencyjnym, wskaźnik pozytywnego wpływu na emisyjność umożliwiłby lepsze dostosowanie portfela inwestycji do określonych w porozumieniu paryskim celów obniżenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2° C.
  3. Doradzanie klientom w sprawie zrównoważonego rozwoju: Komisja rozpoczęła właśnie konsultacje w celu oceny, jak najlepiej uwzględnić kwestie ESG w poradach udzielanych klientom indywidualnym przez firmy inwestycyjne i dystrybutorów ubezpieczeń. Celem konsultacji jest zmiana aktów delegowanych przyjętych na podstawie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Zgodnie z proponowanymi przepisami podczas dokonywania oceny, czy produkt inwestycyjny spełnia potrzeby klientów, wspomniane podmioty powinny również wziąć pod uwagę preferencje klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju. Powinno to pomóc w uzyskaniu dostępu do zrównoważonych inwestycji większemu gronu inwestorów.

Kontekst

Zawierając porozumienie paryskie w sprawie zmiany klimatu i przystępując do programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030(link is external), UE i rządy na całym świecie zobowiązały się dążyć do zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa sprzyjającego ochronie środowiska. UE już teraz dokonuje zmian na lepsze za sprawą unijnych ram energetyczno–klimatycznych do roku 2030, unii energetycznejplanu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Działania te leżą u podstaw projektu Unii Europejskiej dotyczącego unii rynków kapitałowych.

Obecne poziomy inwestycji nie są wystarczające, aby wesprzeć środowiskowo zrównoważony system gospodarczy, który przeciwdziałałby zmianie klimatu oraz wyczerpywaniu zasobów. Należy przekierować więcej przepływów prywatnego kapitału na zrównoważone inwestycje, aby zlikwidować lukę inwestycyjną wynoszącą rocznie około 180 mld euro dodatkowych inwestycji, co jest konieczne do osiągnięcia celów UE na 2030 r. wynikających z porozumienia paryskiego. Pierwszym krokiem Komisji w tym kierunku był Plan działań w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego z 8 marca 2018 r.Plan ten powstał na podstawie opublikowanego w styczniu 2018 r. sprawozdania końcowego grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania utworzonej przez Komisję w 2016 r. Komisja przeprowadziła również konsultacje publiczne na temat obowiązków inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W dniu 22 marca 2018 r. Komisja zorganizowała konferencję wysokiego szczebla, aby omówić najlepsze sposoby zrealizowania w praktyce strategii Komisji na rzecz zrównoważonych finansów. Na konferencji potwierdzono poparcie i zaangażowanie przywódców UE oraz najważniejszych podmiotów prywatnych dla niezbędnych zmian w systemie finansowym i gospodarce.

Dodatkowe informacje