Ekoinnowacje na start
Jego uruchomienie ma zasadnicze znaczenie dla realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Nowy plan działania na rzecz ekoinnowacji (EcoAP) przyczyni się do rozwoju innowacji zmniejszających presję wywieraną na środowisko oraz ułatwi wprowadzanie innowacji na rynek. Technologie przyjazne dla środowiska są korzystne dla przedsiębiorstw i pomagają tworzyć nowe miejsca pracy, zatem ekoinnowacje mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności Europy pod względem gospodarczym.

EcoAP to jedno ze zobowiązań w ramach inicjatywy przewodniej Unii Europejskiej w zakresie innowacji, oparte na planie działań w dziedzinie technologii środowiskowych (Environmental Technologies Action Plan (ETAP) ) z 2004 r. Zobowiązanie to odnosiło się dotychczas przede wszystkim do technologii przyjaznych dla środowiska, obecnie zaś obejmuje również szeroko rozumiane pojęcie ekoinnowacji z akcentem na konkretne przeszkody i problemy, jakie stoją na drodze do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska przy wykorzystaniu innowacji, oraz możliwości, jakie one niosą. EcoAP obejmuje działania w zakresie popytu i podaży, badań naukowych i przemysłu oraz polityki i instrumentów finansowych. Plan uznaje kluczową rolę regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska jako siły napędowej ekoinnowacji a także przewiduje przegląd przepisów w dziedzinie ochrony środowiska. Podkreśla on również znaczenie badań naukowych i innowacji dla opracowywania bardziej innowacyjnych technologii i wprowadzania ich na rynek. Plan kładzie również nacisk na międzynarodowy aspekt ekoinnowacji oraz na lepszą koordynację polityki z partnerami międzynarodowymi.

– Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystania zasobów – osiąganie więcej mniejszym kosztem – oraz zmniejszenie oddziaływania naszej działalności na środowisko. Europa musi jako pierwsza sprostać temu wyzwaniu, jeżeli chcemy być konkurencyjni w świecie, w którym zasoby są coraz bardziej ograniczone. Światowy popyt na technologie, produkty i usługi przyjazne dla środowiska szybko rośnie nawet w obecnych trudnych czasach, a nie jest to obszar, w którym Europa ma wiele do zaoferowania. Plan ten będzie sprzyjać tworzeniu zielonych miejsc pracy i ekologicznemu wzrostowi gospodarczemu – stwierdził komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Dzięki dobrze ukierunkowanym działaniom odnośny plan działania przyspieszy ekoinnowacje we wszystkich sektorach gospodarki. W celu stworzenia silniejszego i stabilniejszego popytu rynkowego w zakresie ekoinnowacji przedmiotowy plan zawiera środki, które będą realizowane w obszarach zachęt regulacyjnych, zamówień publicznych i prywatnych oraz standardów, jak również wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ukierunkowanego na poprawę gotowości inwestycyjnej oraz możliwości tworzenia sieci.

Kluczowe aspekty nowego planu działania to:

1. Wykorzystanie polityki oraz przepisów w dziedzinie środowiska w celu promowania ekoinnowacji;
2. Wspieranie projektów pokazowych oraz współpraca w zakresie wprowadzania na rynek obiecujących, inteligentnych i ambitnych technologii operacyjnych;
3. Opracowanie nowych standardów w celu pobudzania ekoinnowacji;
4. Mobilizacja instrumentów finansowych i usług wsparcia dla MŚP;
5. Propagowanie współpracy międzynarodowej;
6. Wspieranie rozwoju nowo powstałych kwalifikacji i miejsc pracy oraz związanych z nimi programów szkoleniowych w celu sprostania potrzebom rynku pracy;
7. Promowanie ekoinnowacji poprzez europejskie partnerstwa innowacyjne.

Dalsze działania

Plan będzie wdrażany w oparciu o współpracę między zainteresowanymi stronami, sektorem prywatnym i publicznym oraz Komisją. Zbliżający się śródokresowy przegląd finansowy będzie dobrą okazją do dokonania oceny realizacji celów ustanowionych w planie działania. Dalsze wysiłki skoncentrowane zostaną na rozwoju produktów i działaniach w zakresie demonstracji w celu wypełnienia luki między technologią a wprowadzaniem na rynek.