EIT: strategia 2021-2027

Wczoraj, tj. 11 lipca, Komisja Europejska zaproponowała aktualizację podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także nową strategiczną agendę innowacji na lata 2021–2027.
EIT to niezależny organ UE utworzony w 2008 r., który wzmacnia zdolność Europy do innowacji. Przyjęte dziś wnioski dostosują EIT do kolejnego unijnego programu badawczo-innowacyjnego „Horyzont Europa” (2021–2027), realizując zobowiązanie Komisji do dalszego zwiększania potencjału innowacyjnego Europy. Dzięki proponowanemu budżetowi w wysokości 3 mld EUR, co stanowi wzrost o 600 mln EUR w porównaniu z obecnym strategicznym programem innowacji (2014–2020), EIT sfinansuje działalność istniejących i nowych Wspólnot Wiedzy i Innowacji i będzie wspierać potencjał innowacyjny 750 instytucji szkolnictwa wyższego.

Tibor Navracsics, komisarz ds. Edukacji, kultury, młodzieży i sportu, odpowiedzialny za EIT, powiedział: „Od 2008 r. Europejski Instytut Innowacji i Technologii pielęgnuje talent i kreatywność poprzez unikalne skupienie się na edukacji i przedsiębiorczości. Strategia, którą obecnie wdrażamy na lata 2021-2027, pomoże sprawić, że wszystkie regiony Europy skorzystają z potencjału Instytutu i jeszcze bardziej zwiększą potencjał innowacyjny naszego sektora szkolnictwa wyższego. Jestem szczególnie dumny, że mogę ogłosić dziś uruchomienie nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, aby wspierać innowacje w branżach kulturalnych i kreatywnych, planowane na 2022 r.”

EIT wspiera obecnie osiem Wspólnot Wiedzy i Innowacji, które skupiają przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze w celu tworzenia partnerstw transgranicznych. Strategiczny program innowacji zaproponowany na lata 2021–2027 ma na celu osiągnięcie następujących celów:
Zwiększenie regionalnego wpływu wspólnot wiedzy i innowacji:
W przyszłości EIT wzmocni swoje sieci, angażując więcej instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw i organizacji badawczych, opracowując regionalne strategie informacyjne. Wybór partnerów do współpracy i przygotowanie działań WWiI będą bardziej otwarte. WWiI opracują również powiązania ze strategiami inteligentnej specjalizacji, inicjatywą UE mającą na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, umożliwiając każdemu regionowi identyfikację i rozwój własnych przewag konkurencyjnych.
Zwiększanie potencjału innowacyjnego szkolnictwa wyższego:
EIT wesprze 750 instytucji szkolnictwa wyższego środkami finansowymi, wiedzą specjalistyczną i coachingiem, umożliwiając im rozwój działalności gospodarczej w obszarze ich zainteresowań. Instytut opracuje i uruchomi działania, szczególnie w krajach o niższym potencjale innowacyjnym. Czyniąc to, EIT będzie opierał się na skutecznych inicjatywach politycznych, takich jak HEInnovate, bezpłatne narzędzie do samooceny dla wszystkich rodzajów instytucji szkolnictwa wyższego lub regionalne ramy oceny wpływu innowacji, które pozwalają uniwersytetom oceniać, że sprzyjają innowacjom w regionach są w nich oparte.
Uruchomienie nowych WWiI:
EIT uruchomi dwie nowe WWiI, wybrane w dziedzinach najbardziej istotnych dla priorytetów polityki Horizon Europe. Pierwsza nowa WWiI ma skupić się na przemyśle kulturalnym i kreatywnym, a jej uruchomienie planowane jest na 2022 r. Sektor ten ma duży potencjał wzrostu, wiele lokalnych inicjatyw oddolnych i silny apel obywateli oraz uzupełnia osiem istniejących WWiI. Priorytetowy obszar drugiej nowej WWiI zostanie ustalony na późniejszym etapie; ma zostać uruchomiony w 2025 roku.

Zmienione rozporządzenie EIT zapewnia większą jasność prawną i dostosowanie do programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji. Nowa podstawa prawna wprowadza również uproszczony i uproszczony model finansowania EIT, który ma na celu skuteczniejsze zachęcanie do dodatkowych inwestycji prywatnych i publicznych. Wreszcie wzmacnia strukturę zarządzania EIT.

Zarówno zmienione rozporządzenie EIT, jak i decyzja Komisji w sprawie strategicznego programu innowacji na lata 2021–2027 zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dyskusji i przyjęcia.