EBI wspiera kolej
Dzięki wsparciu EBI na odcinku pomiędzy Warszawą a Radomiem wprowadzony zostanie szereg ulepszeń, w szczególności zbudowany zostanie drugi tor na odcinku pomiędzy Warką a Radomiem, zmodernizowany zostanie system zasilania, a system sygnalizacyjny i telekomunikacyjny będzie wymieniony. Pociągi pasażerskie będą mogły jechać po zmodernizowanych torach z maksymalną prędkością 160 km/h, natomiast towarowe 120 km/h. Ponadto zostaną podjęte dodatkowe działania mające na celu ograniczenie szkodliwego wpływu ruchu pociągów na środowisko naturalne (np. ekrany akustyczne, odwodnienia, przejścia dla zwierząt). Podniesie się również poziom bezpieczeństwa na tym odcinku w związku z wprowadzeniem ulepszeń na 50 przejazdach kolejowych. Wymienione prace modernizacyjne mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a potrwają do końca 2017 r.

– Celem EBI jest między innymi promowanie konkurencyjnych i przyjaznych środowisku usług transportowych. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z PLK, ponieważ inwestycja ta nie tylko poprawi jakość usług polskiej kolei, ale także pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji pociągów oraz skrócenie czasu podróży. Powinno to przyczynić się do rezygnowania z innych, bardziej szkodliwych dla środowiska naturalnego, środków transportu na rzecz z kolei w gęsto zaludnionym województwie mazowieckim
– powiedział Werner Hoyer, prezes EBI.

Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania, PLK będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu na modernizację polskiej kolei.

– Kredyt EBI wspiera coraz bardziej przyspieszający program inwestycyjny, który w tym roku osiągnie 5,5 mld zł, a w przyszłym 9 mld zł. PKP PLK korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania inwestycji, mających na celu poprawę stanu infrastruktury i wzmocnienie pozycji transportu kolejowego w systemie transportowym kraju. Nasza współpraca z EBI określa również pozycję PLK, jako wiarygodnego partnera biznesowego – dodał Remigiusz Paszkiewicz, Prezes PLK.

Kontekst

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej – zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

W roku 2012 wysokość wsparcia finansowego udzielonego Polsce przez EBI wyniosła 4,4 mld EUR, z czego 15 proc. było przeznaczone na projekty dotyczące transportu kolejowego i komunikacji miejskiej. EBI wspiera inwestycje kolejowe w Polsce już od 23 lat – dzięki kredytom EBI modernizowana jest infrastruktura kolejowa, jak także zakupione zostały nowoczesne tabory kolejowe.

źródło i więcej informacji:
Link