E-podpis w Europie
Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które umożliwią bezpieczne przeprowadzanie transgranicznych transakcji elektronicznych w Europie. Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość używania krajowych systemów identyfikacji elektronicznej (e-ID) w celu korzystania z usług publicznych w państwach UE dysponujących takimi systemami. Rozporządzenie przyczyni się także do stworzenia rynku wewnętrznego w zakresie podpisu elektronicznego i transgranicznych elektronicznych usług zaufania, gwarantując, że będą one skuteczne ponad granicami, a ich status prawny będzie identyczny ze statusem usług opierających się na dokumentach papierowych. Umożliwi to ogromne oszczędności na polu elektronicznych zamówień publicznych.

We wniosku uwzględniono w pełni zarówno istniejące krajowe systemy identyfikacji elektronicznej, jak i preferencje państw członkowskich nie posiadających takich systemów. Przepisy rozporządzenia stanowią, że państwo posiadające system identyfikacji elektronicznej ma prawo podjąć decyzję, czy chce dołączyć do europejskiego systemu. W przypadku gdy państwo członkowskie podejmie decyzję o przyłączeniu się do ogólnoeuropejskiego systemu, musi ono zapewnić taki dostęp do usług publicznych za pomocą identyfikacji elektronicznej, jaki posiadają jego obywatele.

Transakcje przeprowadzane przez obywateli i przedsiębiorstwa na pozbawionym granic jednolitym rynku cyfrowym – oto prawdziwa wartość internetu. Pewność prawa i zaufanie mają również ogromne znaczenie, dlatego potrzebujemy bardziej kompleksowego rozporządzenia w sprawie podpisów elektronicznych i identyfikacji elektronicznej – powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. – Przedstawiony wniosek umożliwia obywatelom posiadającym elektroniczne środki identyfikacji na pełne wykorzystanie korzyści z tym związanych. Wprowadzając klauzulę wzajemnego uznawania krajowych elektronicznych dokumentów tożsamości oraz wspólne normy dotyczące usług zaufania oraz podpisów elektronicznych, unikniemy podziału internetu i rozproszenia elektronicznych usług publicznych na poziomie krajowym oraz ułatwimy działalność dużej liczbie przedsiębiorstw i życie ogromnej liczbie obywateli.

Proponowane rozporządzenie:

nie zobowiązuje państw członkowskich UE do wprowadzenia krajowych dokumentów tożsamości, elektronicznych dowodów tożsamości lub innych rozwiązań w tym zakresie, ani nie wymaga od osób fizycznych uzyskania takich dokumentów,
nie wprowadza ogólnoeuropejskiego elektronicznego dokumentu tożsamości ani europejskiej bazy danych osobowych,
nie zawiera przepisów umożliwiających lub też nakazujących przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.