E-handel bez ograniczeń
Badanie, zgodnie z zapowiedzią komisarz Vestager z marca, pozwoli Komisji określić ewentualne problemy w zakresie konkurencji na europejskich rynkach handlu elektronicznego. Uzupełnia ono działania podjęte w ramach przyjętej dzisiaj strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Badanie sektorowe skupi się w szczególności na stwarzanych przez przedsiębiorstwa potencjalnych przeszkodach w transgranicznym handlu internetowym towarami i usługami w tych sektorach, w których handel elektroniczny jest najbardziej rozpowszechniony, takich jak elektronika, odzież i obuwie oraz treści cyfrowe. Wiedza zdobyta dzięki badaniu sektorowemu przyczyni się do lepszego egzekwowania przepisów prawa konkurencji w sektorze handlu elektronicznego.

Margrethe Vestager, europejska komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: Europejscy obywatele napotykają zbyt wiele przeszkód w dostępie do towarów i usług za granicą za pośrednictwem internetu. Niektóre z tych przeszkód stwarzają same przedsiębiorstwa. Moim celem jest ustalenie, za pomocą tego badania sektorowego, zakresu występowania tych przeszkód i ich wpływu na konkurencję i konsumentów. Jeżeli mają one charakter antykonkurencyjny, podejmiemy zdecydowane działania w celu wyegzekwowania wspólnotowego prawa ochrony konkurencji.

Coraz więcej towarów i usług sprzedaje się przez internet, ale transgraniczna sprzedaż internetowa w UE rośnie bardzo powoli. W opublikowanej dziś przez Komisję strategii jednolitego rynku cyfrowego określono szereg barier regulacyjnych, które utrudniają transgraniczny handel elektroniczny. Strategia ma pomóc w ich likwidowaniu i stworzyć przestrzeń, w której obywatele i przedsiębiorcy mogą bez problemu uzyskiwać dostęp do różnego rodzaju działalności w internecie i prowadzić ją w warunkach wolnej konkurencji, niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zamieszkania.

Istnieją także podstawy, aby uznać, że przedsiębiorstwa mogą same stwarzać przeszkody w transgranicznym handlu internetowym w celu rozdrobnienia jednolitego rynku UE wzdłuż granic krajowych i uniemożliwiania konkurencji. Przeszkody te mogą obejmować ograniczenia w umowach dystrybucyjnych, które uniemożliwiają detalistom sprzedaż towarów i usług zakupionych online lub poza granicami kraju klientom w innych państwach UE.

W związku z tym prowadzone przez Komisję badanie sektorowe konkurencji posłuży zebraniu informacji rynkowych w celu lepszego zrozumienia charakteru, częstości występowania i skutków tych i podobnych przeszkód stwarzanych przez przedsiębiorstwa, jak również w dokonaniu ich oceny w świetle unijnych zasad ochrony konkurencji.

Jeżeli po przeanalizowaniu wyników badania Komisja zidentyfikuje konkretne naruszenia zasad konkurencji, może wszcząć dochodzenia w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE dotyczącymi praktyk ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej (art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE).