Dzień Równości Wynagrodzeń
Aby pomóc w zmniejszeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, Komisja przedstawia szereg dobrych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa w Europie, które podjęły działania w tej kwestii. Jest to już trzeci z rzędu Dzień Równości Wynagrodzeń na szczeblu europejskim.

Pierwszy z nich został zainaugurowany przez Komisję w dniu 5 marca 2011 r., a drugi w dniu 2 marca 2012 r.

– Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń przypomina nam o nierównej sytuacji kobiet na rynku pracy pod względem wynagrodzeń. Co prawda różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się w ciągu ostatnich lat, ale nie jest to wcale powód do zadowolenia. Różnice w wynagrodzeniach są nadal bardzo duże i zmniejszyły się one raczej w wyniku obniżenia się wynagrodzeń mężczyzn, a nie wzrostu wynagrodzeń kobiet − mówi wiceprzewodnicząca KE,Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości – zasada równości wynagrodzeń za taką samą pracę jest zapisana w traktatach UE od 1957 r. Nadeszła pora, aby była ona powszechnie stosowana w praktyce. Musimy podjąć wspólne działania, aby osiągnąć wyniki dotyczące nie tylko Dnia Równości Wynagrodzeń, ale wszystkich 365 dni w roku!

Ostatnie dane pokazują, że średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wyniosła 16,2% w 2010 r. w całej UE. Dane te potwierdzają nieznaczną tendencję spadkową w stosunku do poprzednich lat, gdy odsetek ten wynosił około 17% lub więcej.

Tendencję spadkową w tym zakresie można wytłumaczyć wpływem spowolnienia gospodarczego na różne sektory, w których zatrudnia się głównie mężczyzn (takich jak budownictwo lub sektor inżynieryjny) i które odnotowały ogółem większy spadek zysków.

Zmiana nie wynika więc z podwyższenia poziomu wynagrodzeń kobiet i polepszenia warunków ich pracy. Równocześnie w ciągu ostatnich lat wzrósł odsetek mężczyzn pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub zatrudnionych na mniej korzystnych warunkach finansowych.

Komisja pragnie wspierać pracodawców w ich wysiłkach na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Projekt „Równouprawnienie się opłaca” ma na celu uświadomienie przedsiębiorstwom, że równość w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ma uzasadnienie biznesowe.

W obliczu zmian demograficznych oraz zwiększających się niedoborów wykwalifikowanej kadry, inicjatywa ta ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom lepszego dostępu do potencjału kobiet jako siły roboczej. Obejmuje ona szkolenia, organizację wydarzeń i narzędzia, które mogą wykorzystać przedsiębiorstwa w celu zniwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Celem projektu jest również pomoc w osiągnięciu założenia strategii „Europa 2020”, jakim jest zwiększenie stopy zatrudnienia do 75%, co wymaga zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

źródło i więcej informacji: Link