Dzień Równości Wynagrodzeń
To drugi Dzień Równości Wynagrodzeń obchodzony na szczeblu europejskim od czasu ustanowienia go przez Komisję Europejską w dniu 5 marca 2011 r. KE chce podnosić świadomość społeczną na temat różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w całej UE.

Tegoroczny Dzień Równości Wynagrodzeń poświęcony jest w szczególności pracodawcom i poprzedza Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony w dniu 8 marca.

– Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń przypomina nam o dodatkowych dniach i godzinach, które kobiety musiały przepracować „za darmo” od 1 stycznia. Zasada takiej samej płacy za tę samą pracę jest zapisana w traktatach UE od 1957 r. Najwyższy czas, by wdrożyć ją w praktyce w całej UE
– stwierdziła komisarz UE ds. sprawiedliwości i wiceprzewodnicząca Komisji, Viviane Reding.

Ostatnie dane pokazują, że średnia różnica wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wynosiła 16,4% w 2010 r. w całej UE. Dane te potwierdzają nieznaczną tendencję spadkową w ostatnich latach, kiedy to różnica ta wynosiła około 17% lub więcej. Różnica ta sięga od około 2% w Polsce do ponad 27% w Estonii.

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – średnia różnica w zarobkach brutto za godzinę pracy kobiet i mężczyzn we wszystkich działach gospodarki – jest stale wysoka, przy znacznych różnicach zależnie od kraju i sektora. Odzwierciedla ona problem równowagi między pracą i życiem osobistym: wiele kobiet korzysta z urlopów rodzicielskich i pracuje na pół etatu.

Mimo ogólnie nieznacznie pozytywnej tendencji są kraje, w których różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn pogłębia się, takie jak Bułgaria, Francja, Łotwa, Węgry, Portugalia i Rumunia.

Działania informacyjne są konieczne, aby uświadomić pracodawcom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom przyczyny występowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz sposoby ich zmniejszenia. Nowe instrumenty obejmują:

– szkolenia dla przedsiębiorstw oraz wymianę dobrych praktyk na temat argumentów ekonomicznych przemawiających za równouprawnieniem płci, metody i instrumenty pozwalające likwidować te różnice w przedsiębiorstwach;
– klip wideo zwracający uwagę na istniejące nierówności między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn;
– zaktualizowana stronę internetową kampanii zawierającą nową część dotyczącą istotnej roli umów zbiorowych między partnerami społecznymi w likwidowaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; instrumenty pozwalające wychwycić różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w miejscu pracy; oraz listę kontrolną mającą na celu uwzględnienie kwestii równości wynagrodzeń w umowach zbiorowych;
– szereg imprez krajowych w 17 państwach członkowskich UE mających na celu rozpowszechnianie informacji o nierównościach w zakresie wynagrodzeń.