Dyskusja o odpadach
Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, uczestniczył w seminarium, zorganizowanym w celu wsparcia państw członkowskich, które pozostają w tyle pod względem praktyk w zakresie zrównoważonego gospodarowania odpadami. Chodzi o pomoc w zoptymalizowaniu strategii dotyczących odpadów i znalezienie sposobów, by skutecznie wdrażać prawodawstwo UE w tej dziedzinie. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Bułgarii, Czech, Estonii, Grecji, Włoch, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji.

W tym samym czasie Europejska Agencja Środowiska opublikowała analizę rozwoju sytuacji w ostatniej dekadzie w zakresie strategii dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w UE.

– Wiele państw członkowskich nadal w zbyt wielkim stopniu korzysta ze składowisk, co nie jest zgodne z naszymi staraniami na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów w Europie. Zakopywanie odpadów oznacza ogromne marnotrawstwo cennego materiału i zaprzepaszczenie okazji do stworzenia większej liczby miejsc pracy oraz zminimalizowania wpływu odpadów na ludzkie zdrowie – mówi komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik.

Chociaż osiągnięto już znaczące postępy w UE, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami i wdrożenie prawodawstwa w tym zakresie, potrzebne są dalsze usprawnienia w przypadku większości państw członkowskich.

W planach działania kładzie się nacisk na potrzebę wykorzystania instrumentów ekonomicznych do poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi, takich jak:

– opłaty za składowanie i spalanie lub zakazy składowania i spalania,
– programy odpowiedzialności producenta
– zachęty propagujące zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ponowne wykorzystanie i recykling (np. systemy opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów).

Inne zalecenia zawarte w planach działania to:

– poprawa monitorowania i danych statystycznych,
– intensyfikacja selektywnej zbiórki,
– lepszy system zarządzania,
– unowocześnienie strategii dotyczących gospodarowania odpadami
– środki służące zwiększeniu zaangażowania społecznego.

Kolejne kroki

KE planuje zorganizowanie dodatkowych seminariów na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w pozostałych państwach członkowskich we współpracy z Europejską Agencją Środowiska. Uważnie analizowane będą krajowe plany gospodarowania odpadami oraz programy zapobiegania powstawaniu odpadów, które mają zostać sfinalizowane i przedłożone Komisji przez państwa członkowskie w grudniu 2013 r.

Rozpoczęty został również proces przeglądu kluczowych prawnie wiążących celów zawartych w przepisach UE dotyczących odpadów, który ma potrwać do końca 2014 r. Jego rezultatem mogą być propozycje podniesienia obecnych poziomów docelowych, aby zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów.

źródło i więcej informacji: Link