Drużyna Europy dla światowego rozwoju

Mimo pandemii COVID-19 Unia Europejska zwiększyła w 2020 r. oficjalną pomoc rozwojową do 66,8 mld euro. Jako czołowy światowy darczyńca „Drużyna Europy” czyli UE i związane z nią instytucje finansowe skupiły się na najpilniejszych potrzebach humanitarnych, wsparciu systemów ochrony zdrowia, infrastrukturze wodociągowej i sanitarnej oraz zaopatrzeniu w żywność.

UE i jej 27 państw członkowskich znacznie zwiększyło oficjalną pomoc rozwojową (ODA) dla krajów partnerskich, tj. do 66,8 mld EUR w 2020 r. Ze wstępnych danych opublikowanych dzisiaj przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC) wynika, że w porównaniu z 0,41 proc. w 2019 r. stanowi to wzrost o 15 proc. w ujęciu nominalnym, odpowiadający 0,50 proc. łącznego dochodu narodowego brutto (DNB). W ten sposób UE i jej państwa członkowskie potwierdzają swoją pozycję czołowego darczyńcy na świecie, zapewniając 46 proc. globalnej pomocy ze strony UE i innych darczyńców DAC. Poczyniły one tym samym znaczne postępy w realizacji zobowiązania do przekazania co najmniej 0,7 proc. łącznego DNB jako ODA do 2030 r.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen stwierdziła: – „Drużyna Europy” znacznie zwiększyła swój wkład w oficjalną pomoc rozwojową w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ma to kluczowe znaczenie w czasach, gdy tak wiele osób w naszych krajach partnerskich stoi w obliczu poważnych wyzwań zdrowotnych, gospodarczych i społecznych postawionych przed nimi przez kryzys związany z COVID-19. Najnowsze dane pokazują, że 10 lat przed terminem realizacji naszego zobowiązania do przeznaczenia 0,7 proc. łącznego DNB na oficjalną pomoc rozwojową jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowani, by osiągnąć ten cel.

Ogółem 17 państw członkowskich zwiększyło swoją oficjalną pomoc rozwojową w ujęciu nominalnym w 2020 r. w porównaniu z 2019 r., przy czym największy wzrost nominalny odnotowano w Niemczech (+3 310 mln EUR), Francji (+1 499 mln EUR) i Szwecji (+921 mln EUR), a dalsze wzrosty odnotowano w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Danii, Finlandii, na Węgrzech, Łotwie, Malcie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Oficjalna pomoc rozwojowa instytucji UE (tj. Komisji Europejskiej i EBI) wzrosła w 2020 r. ogółem o 3,7 mld euro (27 proc.) w ujęciu nominalnym. 15 państw członkowskich zwiększyło swoją oficjalną pomoc rozwojową w stosunku do swojego DNB o co najmniej 0,01 punktu procentowego: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Węgry. Na Cyprze i w Grecji ODA wyrażona jako odsetek DNB zmniejszyła się o co najmniej 0,01 punktu procentowego.

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa UE, jej państwa członkowskie oraz europejskie instytucje finansowe, wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, połączyły swoje zasoby finansowe jako „Drużyna Europy”, uruchamiając w 2020 r. ponad 40 mld euro na wsparcie krajów partnerskich. 65 proc. tej kwoty wypłacono już w 2020 r. w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb humanitarnych, wsparcia systemów ochrony zdrowia, infrastruktury wodociągowej i sanitarnej oraz zaopatrzenia w żywność, a także rozwiązywania społecznych i gospodarczych skutków pandemii. Bezprecedensowy charakter kryzysu związanego z COVID-19 ogromnie obciążył finanse publiczne i ograniczył zdolność obsługi zadłużenia wielu krajów rozwijających się, wpływając negatywnie na ich zdolność do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Dlatego też w maju 2020 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen zaapelowała o globalną inicjatywę na rzecz odbudowy, łączącą redukcję długu i inwestycje z celami zrównoważonego rozwoju w celu promowania ekologicznej, cyfrowej i sprawiedliwej odbudowy gospodarek zwiększającej ich odporność. Globalna inicjatywa na rzecz odbudowy ma na celu ukierunkowanie decyzji politycznych na wsparcie transformacji ekologicznej i cyfrowej, włączenie społeczne i rozwój społeczny, przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności obsługi zadłużenia w krajach partnerskich.

ODA jest jednym ze źródeł finansowania wspierających realizację celów zrównoważonego rozwoju, jednak potrzebna jest większa przejrzystość w odniesieniu do wszystkich źródeł finansowania zrównoważonego rozwoju. Ważnym krokiem w tym kierunku było zgromadzenie i opublikowanie po raz pierwszy danych dotyczących całkowitego oficjalnego wsparcia na rzecz zrównoważonego rozwoju (TOSSD), co zwiększyło przejrzystość wszystkich oficjalnie wspieranych zasobów przeznaczonych na cele zrównoważonego rozwoju, w tym współpracy południe-południe, wsparcia globalnych dóbr publicznych, takich jak badania nad szczepionkami i łagodzenie zmiany klimatu, a także prywatnego finansowania uruchamianego w drodze oficjalnych interwencji.

Fot. EC