Druga korekta budżetu

Komisja przyjęła drugą ratę swojego projektu budżetu korygującego nr 2 z dnia 27 marca 2013 r., wynoszącą 3,9 mld EUR. Propozycja ta została złożona po realokacji dostępnych środków w budżecie. Rada (państwa członkowskie) i Parlament Europejski przyjęły już pierwszą ratę (7,3 mld EUR) po uzgodnieniu podziału pierwotnego projektu budżetu korygującego nr 2 na dwie raty podczas negocjacji dotyczących kolejnego okresu finansowego (wieloletnie ramy finansowe, WRF na lata 2014-2020).

Wniosek ten jest powiązany z przyjęciem WRF, ponieważ Parlament Europejski stwierdził, że absolutna gwarancja, iż zaległe wnioski o płatności na 2013 r. zostaną w całości pokryte, jest jednym z warunków udzielenia jego zgody w sprawie rozporządzenia dotyczącego WRF obejmującego kolejny okres (2014-2020).

Druga rata jest oparta na uaktualnionych szacowanych płatnościach w ramach polityki spójności, przekazanych przez same państwa członkowskie; szacunki te pokazują, że budżet na 2013 r., przyjęty przez Radę i Parlament Europejski, nie pozwoli UE na zwrot kosztów dla beneficjentów programów finansowych przez UE, głównie w odniesieniu do zakończonych projektów w ramach polityki spójności.

– W ostatnich latach wielokrotnie ostrzegałem, że wysokość uchwalonych budżetów UE jest znacznie niższa od uzasadnionych roszczeń beneficjentów UE – mówi komisarz ds. budżetu UE Janusz Lewandowski. – Rezultaty widzimy dzisiaj, gdy szacunkowe przyszłe roszczenia zatwierdzone przez same państwa członkowskie jednoznacznie wskazują, że potrzebujemy dodatkowych środków do realizacji naszych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów funduszy UE, głównie organów krajowych, regionalnych i lokalnych, które oczekują na zwrot kosztów przez UE w odniesieniu do zakończonych projektów finansowanych przez UE w danym państwie. Korekta ta jest szczególnie ważna, ponieważ jest warunkiem przyjęcia kolejnych wieloletnich ram finansowych. Musimy wreszcie przyjąć i wdrożyć wieloletnie ramy finansowe, ponieważ budżet UE stanowi podstawowe źródło inwestycji w państwach UE. Jesteśmy to winni dotkniętej kryzysem Europie i setkom tysięcy beneficjentów UE. Jestem przekonany, że zarówno państwa członkowskie, jak i Parlament Europejski szybko przyjmą tę korektę budżetu UE.

Większość kwoty 3,9 mld EUR zostanie przeznaczona na opłacenie rachunków przesłanych przez państwa członkowskie w obszarze polityki spójności (tj. 3,1 mld EUR). Kwota około 344 mln EUR zostanie wykorzystana w celu zasileniainstrumentów stymulujących wzrost gospodarczy i zatrudnienie, w szczególności w zakresie badań, finansowania MŚP i mobilności uczniów i studentów. Kwota 121 mln EUR ma pomóc ofiarom poważnych kryzysów humanitarnych, zwłaszcza w Syrii, Mali i Rogu Afryki .

Projekt budżetu korygującego musi zostać zatwierdzony przez władzę budżetową: Radę (państwa członkowskie UE) oraz Parlament Europejski.

Kontekst

W uchwalonym budżecie na 2013 r. określono poziom środków na płatności w wysokości niższej o 5 mld EUR w stosunku do wniosku Komisji i o 2,9 mld EUR poniżej ostatecznego poziomu płatności w budżecie na 2012 r., co stworzyło bardzo trudną sytuację w zakresie płatności od początku 2013 r. Ponadto budżet na 2013 r. musiał objąć zaległe płatności pochodzące z końca 2012 r. i przeniesione do budżetu na 2013 r.

Przyjmując budżet UE na 2013 r. w listopadzie zeszłego roku, Rada i Parlament Europejski wydały wspólne oświadczenie, stwierdzając, że poziom płatności zaproponowany przez Komisję w jej projekcie budżetu na 2013 r. opierał się na założeniu, że płatności z 2012 r. zostaną dokonane w 2012 r. Ponieważ tak się nie stało, we wspólnym oświadczeniu wezwano Komisję do przedstawienia „na początku 2013 r. projektu budżetu korygującego, którego celem będzie wyłącznie pokrycie zawieszonych wniosków z 2012 r. (…) Aby zapewnić stabilne i dokładne sporządzenie budżetu UE, Rada i Parlament Europejski zajmą stanowisko w sprawie tego projektu budżetu korygującego bez zbędnej zwłoki, tak aby pokryć wszelkie braki środków”. Taki był cel projektu budżetu korygującego nr 2.

Rada i Parlament uzgodniły część budżetu korygującego nr 2 i zwróciły się do Komisji o przedstawienie wniosku „wczesną jesienią na podstawie najnowszych uaktualnionych szacunków dotyczących środków na płatności”.

Projekt budżetu korygującego nie zawiera żadnych dodatkowych wniosków w odniesieniu do administracji (koszty funkcjonowania instytucji UE).

źródło i więcej informacji: Link