Dobrze zaprojektowana praca
Wobec rekordowych poziomów bezrobocia w UE i niekorzystnych prognoz gospodarczych KE ogłosiła konkretne środki na rzecz tworzenia miejsc pracy. W swojej propozycji Komisja skupia się na tworzeniu miejsc pracy dzięki działaniom po stronie popytu, udzielając pomocy państwom członkowskim w tworzeniu zachęt do zatrudniania poprzez zmniejszanie związanych z zatrudnieniem obciążeń podatkowych lub intensywniejsze wspieranie nowych przedsiębiorstw.

Komisja określa także obszary, które mają największy potencjał zatrudnienia: zielona gospodarka, sektor usług zdrowotnych i TIK. W komunikacie na temat polityki podkreślono potrzebę zwiększenia znaczenia kwestii zatrudnienia oraz wymiaru społecznego w systemie zarządzania na poziomie UE oraz przedstawiono sposoby większego włączenia przedstawicieli pracodawców i pracowników w określanie priorytetów UE.

Przewodniczący José Manuel Barroso powiedział: Aby obniżyć nieakceptowalnie wysoki poziom bezrobocia, Europa potrzebuje strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy. Unia Europejska dysponuje ogromnym niewykorzystanym potencjałem w tym zakresie. W nadchodzących latach w sektorach zielonej gospodarki, zdrowia i nowych technologii stworzone zostanie łącznie ponad 20 mln miejsc pracy. Państwa członkowskie muszą wykorzystać te możliwości poprzez mobilizację istniejących zasobów i stymulowanie swoich rynków pracy w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi. Działając wspólnie możemy tego dokonać.

Prezentując w Strasburgu nowy pakiet, unijny komisarz László Andor, odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne, stwierdził: Aktualne dramatycznie wysokie poziomy bezrobocia w UE nie mogą być akceptowane; tworzenie miejsc pracy musi stać się rzeczywistym priorytetem Europy.(…) Jeżeli chcemy na nowo osiągnąć wzrost gospodarczy i poradzić sobie z zasadniczymi zmianami strukturalnymi, takimi jak przechodzenie do zielonej gospodarki, starzenie się społeczeństwa i zmiany technologiczne, Unia Europejska musi dysponować dynamicznym i zapewniającym włączenie społeczne europejskim rynkiem pracy.