Dobry internet, ale drogi

Europejczycy coraz bardziej pragną nowych technologii. Choć są oni otwarci na możliwości oferowane przez nowe narzędzia i usługi, co ilustruje liczba nowych abonentów internetowych i osób wykorzystujących internet do połączeń głosowych, nadal myślą dwa razy zanim podniosą słuchawkę lub podłączą się do sieci ze względu na koszty tych usług.

Telefony komórkowe są dziś wszędzie, ale tylko połowa z nich to smartfony. Odsetek zawieranych abonamentów telefonicznych obejmujących dostęp do internetu waha się od 55 proc. w Szwecji, Danii, Zjednoczonym Królestwie, Finlandii, Francji i Holandii do poniżej 35 proc. w Belgii, Grecji, Rumunii, Bułgarii, Portugalii, na Węgrzech i Cyprze.

Mniejszy udział smartfonów w rynku jest cechą wielu krajów, w którychabonenci komórkowych łączy internetowych ograniczają czas spędzany w internecie ze względu na koszty. Ma to miejsce na Węgrzech (35 proc.), w Portugalii (58 proc.), w Grecji (53 proc.), na Cyprze (52 proc.), w Belgii (47 proc.) i w Rumunii (45 proc.).

Niepokój o koszty powoduje obecnie, że ponad połowa obywateli UE ogranicza połączenia ze swoich telefonów komórkowych z numerami krajowymi (55 proc.) i międzynarodowymi (54 proc.). Połączenia krajowe ogranicza ponad 70 proc. mieszkańców Grecji (81 proc.), Portugalii (79 proc.), Irlandii (72 proc.) i Rumunii (71 proc.).

Trzy czwarte gospodarstw domowych dysponuje szerokopasmowym łączem stacjonarnym: 72,5 proc. gospodarstw domowych w UE ma obecnie łącze szerokopasmowe. W 2011 roku odsetek ten wynosił 67,3 proc. (źródło: Eurostat). Liczba ta podskoczyła o 20 punktów procentowych w Rumunii i 16,7 p.p. na Słowacji, zaś we wszystkich państwach członkowskich łącze szerokopasmowe posiada ponad 50 proc. gospodarstw domowych.

Granica między telefonem i internetem szybko się zaciera: z telefonii internetowej (ang. Voice over Internet Protocol, w skrócie VoIP) korzysta 34 proc. respodentów, czyli o 7 p.p. więcej niż w 2012 roku. 28 proc. używa internetu do darmowych rozmów z użytkownikami tej samej sieci telefonii internetowej, a 4 proc. korzysta z VoIP, aby wykonywać tańsze połączenia międzynarodowe.

Rozmowy przez internet są wyjątkowo popularne w Bułgarii (57 proc.), na Cyprze (55 proc.), w Estonii (54 proc.), na Litwie i na Łotwie (51 proc.). Mniej osób używa VoIP w Portugalii (18 proc.), we Włoszech (26 proc.), w Hiszpanii (28 proc.) i w Grecji (29 proc.), jednak i tam jej popularność rośnie, a wykorzystywanie tej technologii wzrosło o 7 p.p. od 2011 r. Wzrost popularności VoIP idzie w parze ze rozwojem komunikacji szerokopasmowej. Na przykład na Cyprze w 2012 roku w łącze szerokopasmowe wyposażono kolejne 11 proc. gospodarstw domowych, a użycie VoIP wzrosło o 16 punktów procentowych.

Zagwarantowanie spełniania oczekiwań konsumentów za niewygórowaną cenę jest jednym z celów pakietu Połączony Kontynent, który Komisja przedstawi we wrześniu – powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową.

Kontekst

Wyniki ankiety były omówione wcześniej w lipcu ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że dla użytkowników internetu najważniejszą kwestią jest jego prędkość. 45 proc. użytkowników internetu w Europie pragnie uzyskać lepsze połączenie internetowe lub zmienić pakiet internetowy na zapewniający szybsze łącze.

Badanie dotyczące korzystania przez gospodarstwa domowe ze środków łączności elektronicznej jest przeprowadzane co roku od 2006 r. Badanie ma na celu wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie łączności elektronicznej za pomocą regularnie gromadzonych danych i informacji na temat tendencji w zakresie podejścia gospodarstw domowych i poszczególnych jednostek do świadczenia podstawowych usług łączności elektronicznej.

Prace w terenie na potrzeby badania przeprowadzono w marcu 2013 r. Ankietę w formie bezpośrednich rozmów w domu przeprowadzono wśród 26 786 respondentów z różnych reprezentatywnych grup społecznych i demograficznych ludności UE. Ponieważ prace w terenie przeprowadzono przed oficjalną datą przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r., wyniki są przedstawiane odrębnie w odniesieniu do UE 27 i Chorwacji, a wartości średnie UE dotyczą tylko UE 27.

źródło i więcej informacji:Link