„Dobre praktyki” w czasie koronawirusa

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wykaz „dobrych praktyk” uzgodniony przez sektor finansowy oraz organizacje konsumenckie i biznesowe, mający pomóc w złagodzeniu skutków pandemii koronawirusa. W dokumencie tym przedstawiono konkretne przykłady, w jaki sposób kredytodawcy i ubezpieczyciele mogą wspierać obywateli i przedsiębiorstwa w trakcie kryzysu wywołanego przez pandemię.

Opublikowane „dobre praktyki” obejmują takie kwestie jak:

 • moratoria dotyczące płatności w odniesieniu do kredytów konsumenckich i dla przedsiębiorstw oraz składek ubezpieczeniowych: środki te mogą pomóc osobom borykającym się z trudnościami finansowymi poprzez odroczenie płatności;
 • zwiększenie bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości zapłaty gotówką tym osobom, które sobie tego życzą;
 • zapewnienie dostępności kredytów służących złagodzeniu skutków pandemii, które mają być udzielane szybko i przy zastosowaniu uczciwych opłat i stóp procentowych;
 • możliwie jak najszybsze rozpatrywanie i wypłacanie uzasadnionych roszczeń ubezpieczeniowych.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: Naszym celem jest teraz zapewnienie stałej płynności oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez konsumentów i przedsiębiorstwa, zwłaszcza te mniejsze. Z zadowoleniem przyjmuję szeroko zakrojony dialog z europejskim sektorem finansowym oraz z przedstawicielami przedsiębiorstw i konsumentów. Nasze owocne dyskusje doprowadziły do powstania opublikowanego dziś wykazu „dobrych praktyk”. Wzywam wszystkie zainteresowane strony do pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez to narzędzie. We wrześniu dokonamy bilansu pierwszych osiągnięć oraz podejmiemy na nowo dyskusje na temat tego, w jaki sposób najlepiej zapewnić stały przepływ kredytów w trakcie odbudowy.

Opublikowane „dobre praktyki” stanowią rezultat dyskusji prowadzonych w trakcie dwóch zorganizowanych przez Komisję spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele konsumentów i biznesu, europejskich banków i innych kredytodawców oraz sektora ubezpieczeń. Dyskusje te stanowiły część szerzej zakrojonych starań Komisji o zwiększenie kredytowania gospodarki realnej, obejmujących np. przyjęty w kwietniu pakiet bankowy. Komisja zorganizuje we wrześniu kolejne spotkanie w celu podsumowania postępów oraz będzie kontynuować dialog z zainteresowanymi stronami w celu wsparcia akcji kredytowej w okresie odbudowy. Wszystkie zainteresowane strony zachęca się do stosowania opublikowanych dziś praktyk.

Opublikowany wykaz został uzgodniony przez wszystkich uczestników wspomnianych spotkań i obejmuje:

 • dobre praktyki w zakresie udzielania kredytów konsumentom przez banki oraz innych kredytodawców;
 • dobre praktyki w zakresie udzielania kredytów przedsiębiorstwom przez banki oraz innych kredytodawców;
 • dobre praktyki dla ubezpieczycieli.

Kontekst

Wstrząs gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa ma daleko idące skutki dla przedsiębiorstw i konsumentów. W dniu 28 kwietnia 2020 r. Komisja przyjęła pakiet bankowy, który ma ułatwić udzielanie kredytów bankowych w celu wsparcia gospodarki. Dzięki szybkiemu osiągnięciu porozumienia w sprawie tego pakietu przez Parlament Europejski i Radę, zawarte w nim ukierunkowane zmiany przepisów mogą obowiązywać już w odniesieniu do drugiego kwartału 2020 r.

W ramach tego pakietu Komisja zapowiedziała dialog z europejskim sektorem finansowym, a także z przedstawicielami przedsiębiorstw i konsumentów. Celem tego dialogu było zbadanie, w jaki sposób różne podmioty sektora finansowego mogłyby wspierać obywateli i przedsiębiorstwa w okresie pandemii. W dniu 28 maja Komisja zorganizowała pierwsze spotkanie z udziałem zainteresowanych stron w celu omówienia możliwych środków, w ramach którego wszystkie strony zadeklarowały gotowość do współpracy i dialogu. W dniu 29 czerwca Komisja zorganizowała kolejne spotkanie, w trakcie którego uzgodniono opublikowany dziś wykaz „dobrych praktyk”.

W obu spotkaniach wzięli udział przedstawiciele ponad 25 organizacji, w tym:

 • organizacji konsumenckich
 • zrzeszeń przedsiębiorców
 • zakładów ubezpieczeń
 • banki.