Dobre, bo z Europy

W 2024 r. Komisja Europejska wyda 186 mln euro na promowanie unijnych produktów rolno-spożywczych – zarówno na rynku wewnętrznym jak i poza granicami UE.

Dobre, bo z Europy

W 2024 r. Komisja Europejska przeznaczy 185,9 mln euro na promowanie wysokiej jakości ekologicznych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami. Przyjęty program prac w zakresie polityki promocyjnej na 2024 r. ma na celu stworzenie nowych możliwości rynkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu priorytetów politycznych, analizy przewidywanego eksportu na istniejące i wschodzące rynki, a także wkładu zainteresowanych stron.

Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym powinny otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i unijnego przemysłu spożywczego, pomagając im zarazem w zabezpieczeniu prowadzonej przez siebie działalności. Oprócz zwiększenia zrównoważonej produkcji i konsumpcji produktów rolnych polityka promocyjna wspiera również zrównoważoną odbudowę unijnego sektora rolno-spożywczego w trudnej sytuacji gospodarczej.

Kwoty na kampanie wybrane w 2024 r. są rozdzielone na promocję na rynku wewnętrznym UE i na promocję w państwach trzecich i wynoszą odpowiednio 81,3 mln euro oraz 85,1 mln euro. W przypadku promocji poza granicami UE głównymi rynkami docelowymi są kraje i regiony o wysokim potencjale wzrostu gospodarczego. Są to Chiny, Japonia, Korea Południowa, Singapur i Ameryka Północna. Jednym z głównych rynków eksportowych w przypadku unijnych produktów rolno-spożywczych jest wciąż Wielka Brytania, do której trafia ponad 20 proc. eksportu UE-27.

Komisja Europejska współfinansuje do 80 proc. wybranych projektów złożonych przez podmioty prywatne, a także prowadzi własne kampanie komunikacyjne w państwach trzecich. Działania takie mogą obejmować udział w targach rolno-spożywczych, organizację delegacji przedsiębiorców w państwach trzecich oraz opracowanie podręczników wchodzenia na rynek dla eksporterów.

Bezpieczeństwo, ekologiczność i autentyczność to wyróżniające cechy europejskiej żywności i napojów. Są to również cechy, które uwypuklamy w naszej polityce promocyjnej. Nasze kampanie promocyjne otwierają nowe możliwości dla sektora rolno-spożywczego, wzmacniając jego istotny wkład w gospodarkę UE, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w regionach oddalonych. Cieszę się, że rośnie świadomość unijnego logo produkcji ekologicznej i unijnych systemów jakości – bardzo ważną rzeczą jest pobudzanie popytu rynkowego w tych dziedzinach. Zachęcam wszystkie zainteresowane strony do składania wniosków. Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa – 17/11/2023

Oczekuje się, że kampanie promocyjne wybrane w 2024 r. obejmą produkty wytworzone przy użyciu zrównoważonych praktyk rolniczych, które przyczyniają się do zmniejszenia zależności od pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych, zminimalizowania nawożenia i zanieczyszczenia wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, rozwoju rolnictwa ekologicznego i poprawy dobrostanu zwierząt. Na tego rodzaju produkty rolno-spożywcze przeznaczono 62 mln euro, w tym 42 mln euro na produkty ekologiczne. Jednym z oczekiwanych rezultatów jest dalsze zwiększanie rozpoznawalności unijnego logo produkcji ekologicznej wśród europejskich konsumentów oraz wzrost konsumpcji produktów ekologicznych, zgodnie z planem działania UE na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej.

Innym celem jest zwiększenie wiedzy na temat unijnych systemów jakości i produktów zarejestrowanych pod chronioną nazwą pochodzenia (ChNP), chronionym oznaczeniem geograficzne (ChOG) oraz jako gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS). Obecnie ochroną objętych jest ponad 3500 nazw produktów rolno-spożywczych i napojów, co gwarantuje konsumentom dostęp do autentycznych produktów i pozwala zachować dziedzictwo kulturowe i kulinarne UE.

Podstawą polityki promocyjnej UE pozostaje również promowanie spożycia świeżych owoców i warzyw. W ostatnim przeglądzie realizacji programu stwierdzono, że owoce i warzywa były główną kategorią produktów korzystających ze współfinansowania w ramach polityki promocyjnej UE. W latach 2016–2019 przekazano na ten cel 19 do 30 proc. całkowitego rocznego budżetu polityki promocyjnej. W programie prac na 2024 r. wydatki na promocję świeżych owoców i warzyw wyniosą ponad 18 mln euro. Nie wyklucza to finansowania kampanii dotyczących tych produktów również z pozostałej części budżetu na promocję. Działania promocyjne skierowane do konsumentów na rynku wewnętrznym powinny odnosić się do obowiązujących w danych krajach UE wytycznych żywieniowych i być zgodne z tymi wytycznymi.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach kampanii zaplanowanych na 2024 r. będą otwarte od 18 stycznia 2024 r. do 14 maja 2024 r. Są one prowadzone przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA). Do ubiegania się o finansowanie i składania wniosków kwalifikują się liczne podmioty, takie jak organizacje handlowe i producenckie oraz grupy z sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne. Wnioski dotyczące tzw. programów prostych mogą składać pojedyncze organizacje lub grupy organizacji z jednego kraju UE. Dopuszcza się również programy przedstawione przez co najmniej dwie organizacje krajowe z co najmniej dwóch państw członkowskich lub przez co najmniej jedną organizację europejską. Mapę wszystkich prowadzonych obecnie na świecie kampanii można znaleźć na stronie internetowej REA.

W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2024 r. w Brukseli i online odbędą się dni informacyjne. Ich celem jest dalsze prezentowanie kryteriów kwalifikowalności i przyznawania dotacji, a także pokazywanie doświadczeń beneficjentów finansowanych programów i ułatwianie kontaktów między potencjalnymi partnerami projektu.

Dodatkowe informacje

Roczny program prac na 2024 r.

Polityka promocji

 w mln euro
PROGRAMY PROSTE92
Programy proste na rynku wewnętrznym41,1
Programy dotyczące produktów ekologicznych14
Programy dotyczące świeżych owoców i warzyw9,1
Programy dotyczące unijnych systemów jakości (oznaczenia geograficzne, logo regionów najbardziej oddalonych)7
Programy informacyjne dotyczące zrównoważonego rolnictwa w UE i dobrostanu zwierząt6
Programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt itp.) oraz cechy unijnych produktów pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji (=produkty poza systemami jakości UE)5
Programy proste w państwach trzecich45,9
Chiny (w tym Hongkong i Makau), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Azja Południowo-Wschodnia lub Azja Południowa16,3
Inne obszary geograficzne15,3
Kanada, USA, Meksyk9,3
Programy na rzecz unijnych produktów ekologicznych i zrównoważonych w państwach trzecich5
Programy proste dotyczące zakłóceń na rynku / dodatkowe zaproszenie do składania wniosków5
 
PROGRAMY WIELOKRAJOWE84,4
Programy wielokrajowe na rynku wewnętrznym40,2
Programy dotyczące produktów ekologicznych13
Programy informacyjne dotyczące zrównoważonego rolnictwa w UE i dobrostanu zwierząt14
Programy dotyczące świeżych owoców i warzyw9
Programy dotyczące unijnych systemów jakości (produkty ekologiczne, oznaczenia geograficzne, logo regionów najbardziej oddalonych) LUB programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt itp.) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji4,2
Programy wielokrajowe w państwach trzecich39,2
Programy na wszystkich obszarach geograficznych poza UE29,2
Programy na rzecz unijnych produktów ekologicznych i zrównoważonych w państwach trzecich10
Programy wielokrajowe dotyczące zakłóceń na rynku / dodatkowe zaproszenie do składania wniosków5
Inicjatywy własne Komisji9
Inne działania i wydatki (eksperci, tłumaczenia)0,5
Ogółem działania promocyjne185,9