Decyzje w sprawie uchybienia

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

zestawieniu informacji INF/22/5402 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji, pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 107 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania. Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajduje się w pełnych pytaniach i odpowiedziach. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poniżej przedstawiono decyzje dotyczące Polski:

Środowisko i rybołówstwo

(Informacji udzielają: Adalbert Jahnz – tel. +32 22953156; Daniela Stoycheva – tel.: +32 229 53664)

 Wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ do pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Komisja wzywa: Belgię (INFR(2022)0009), Chorwację (INFR(2022)0086), Danię (INFR(2022)2081), Estonię (INFR(2022)0054), Francję (INFR(2022)2050Irlandię (INFR(2022)0096), Łotwę (INFR(2022)0124) i Polskę (INFR(2022)0148), Portugalię (INFR(2022)0157), Słowenię (INFR(2022)0179) oraz Finlandię (INFR(2022)0078) do dokonania pełnej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (dyrektywa 2019/904). Dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ma na celu zapobieganie wpływowi na środowisko niektórych produktów z tworzyw sztucznych, które są stosowane przez bardzo krótki czas, w szczególności na środowisko morskie i na zdrowie ludzi, oraz ograniczanie tego wpływu. W przepisach dyrektywy propaguje się również przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym z innowacyjnymi i zrównoważonymi modelami biznesowymi, produktami i materiałami. Dyrektywa zawiera w tym celu szereg środków dotyczących ograniczenia konsumpcji, ograniczenia wprowadzania niektórych produktów do obrotu oraz szczególne wymogi dotyczące produktów. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu podkreśla się, jak ważne jest, by Europa pozostała na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów środowiskowych. Komisja kieruje dziś wezwanie do usunięcia uchybienia do Danii i Francji oraz uzasadnioną opinię do Belgii, Chorwacji, Estonii, Irlandii, Łotwy, Polski, Portugalii, Słowenii i Finlandii w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji dyrektywy w wymaganym terminie. Francja nie dokonała jeszcze transpozycji do prawa krajowego wymaganych środków dotyczących „narzędzi połowowych”, „narzędzi połowowych stanowiących odpady” i „portowych urządzeń do odbioru odpadów”. Władze duńskie poinformowały, że transpozycja jest planowana w późniejszym terminie, powołując się na przepisy dyrektywy, które wchodzą w życie dopiero w 2023 r. i 2024 r. Transpozycja powinna była jednak zostać zakończona do lipca 2021 r. W związku z tym Komisja kieruje do Danii i Francji wezwania do usunięcia uchybienia, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Komisja skierowała wspomnianych 9 państw członkowskich wezwania do usunięcia uchybienia w styczniu 2022 r. Państwa te nadal nie przedstawiły wszystkich środków niezbędnych do zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu, w dniu dzisiejszym, uzasadnionej opinii. Wskazane 9 państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym.

 Wezwania do usunięcia uchybienia

Jakość powietrza: Komisja wzywa POLSKĘ do usunięcia przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości

Komisja wzywa Polskę (INFR(2020)2105) do usunięcia barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów ochrony powietrza na podstawie dyrektywy w sprawie jakości powietrza (dyrektywa 2008/50/WE). Pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości powietrza ma kluczowe znaczenie dla skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w ustawodawstwie unijnym dyrektywa wymaga od państw członkowskich przyjęcia planów ochrony powietrza i ustanowienia odpowiednich środków, aby maksymalnie skrócić okresy przekroczenia. Polska nie zapewniła, aby organizacje zajmujące się ochroną środowiska lub osoby fizyczne lub prawne miały możliwość wnoszenia do sądów krajowych skarg dotyczących braku lub niewystarczającego charakteru planów ochrony powietrza. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2020 r. Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska oraz osoby fizyczne lub prawne w Polsce wciąż nie mają prawa kwestionować treści planów ochrony powietrza i wymagać od władz publicznych ustanowienia planów ochrony powietrza zgodnie z wymogami dyrektywy. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu do Polski uzasadnionej opinii, a Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Sonya Gospodinova – tel.: +32 229 66953; Federica Miccoli – tel.: +32 229 58300) 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Rynek wewnętrzny: Komisja wzywa POLSKĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu towarów 

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce NFR(2022)2098) w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu towarów w odniesieniu do przywozu równoległego leków.  W szczególności niektóre przepisy polskiej ustawy – Prawo Farmaceutyczne dotyczące wydania i wygaśnięcia pozwolenia na przywóz równoległy nie są zgodne z art. 34 i 36 TFUE. Zapewnienie właściwego funkcjonowania jednolitego rynku ma szczególne znaczenie, a skuteczne egzekwowanie podstawowych wolności odgrywa kluczową rolę dla obywateli i przedsiębiorstw. Równoległy handel lekami w UE umożliwia hurtownikom kupowanie produktów leczniczych w państwie członkowskim, w którym ceny są niższe, i sprzedaż tych produktów w innych państwach członkowskich, w których ceny są wyższe. W Polsce wydawanie pozwoleń na przywóz równoległy genetycznych produktów leczniczych jest zakazane, jeżeli uprzednio dopuszczony produkt leczniczy jest produktem leczniczym innym niż generyczny. Wydawanie takich pozwoleń jest dozwolone tylko wtedy, gdy zarówno przywożony produkt, jak i jego dopuszczony odpowiednik są oba lekami generycznymi albo innymi niż generyczne. Wspomniany zakaz wydaje się nieuzasadniony i nieproporcjonalny, a zatem sprzeczny z art. 34 i 36 TFUE. Podobnie Komisja jest zdania, że automatyczne wygaśnięcie pozwolenia na przywóz równoległy produktu leczniczego po upływie roku od wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dotyczącego produktu referencyjnego, bez przeprowadzenia badania, czy istnieje ryzyko dla zdrowia i życia ludzi, jest również sprzeczne z art. 34 i 36 TFUE.Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń podniesionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii.  

Wymiar sprawiedliwości

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 22962253; Katarzyna Kolanko – Tel.:+32 22963444; Cristina Torres Castillo – tel.: +32 22990679)

Ochrona konsumentów: Komisja wystosowuje uzasadnione opinie do siedmiu państw członkowskich w związku z brakiem transpozycji dyrektywy unowocześniającej unijne przepisy dotyczące ochrony konsumenta

Komisja Europejska postanowiła podjąć dalsze kroki w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Irlandii (INFR(2022)0099), Włoch (INFR(2022)0107), Luksemburga (INFR(2022)0120), Malty (INFR(2022)0135), Polski (INFR(2022)0151), Słowenii (INFR(2022)0182) i Słowacji (INFR(2022)0189) w związku z brakiem transpozycji dyrektywy (UE) 2019/2161 dotyczącej lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Dyrektywą unowocześniającą unijne przepisy dotyczące ochrony konsumenta zmieniono cztery dyrektywy: dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowychdyrektywę w sprawie praw konsumentówdyrektywę w sprawie nieuczciwych postanowień umownych oraz dyrektywę w sprawie podawania cen. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji wspomnianej dyrektywy do prawa krajowego do 28 listopada 2021 r. W styczniu 2022 r. Komisja wystosowała wezwania do usunięcia uchybienia w związku z opóźnieniem w transpozycji do 22 państw członkowskich. Komisja czyni dziś kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko siedmiu państwom członkowskim, które nie zgłosiły jeszcze środków transpozycji. Wspomniane państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisji. Jeżeli odpowiedzi nie będą zadowalające, Komisja może zdecydować o wniesieniu spraw przeciwko tym państwom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prawa procesowe w postępowaniu karnym Komisja wystosowuje uzasadnione opinie do ESTONII, POLSKI i FINLANDII w związku z niepełną transpozycją przepisów UE dotyczących domniemania niewinności

Komisja Europejska zdecydowała dziś o podjęciu kolejnych kroków w postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Estonii (INFR(2020)2348), Polsce (INFR(2020)2351) i Finlandii (INFR(2020)2350) w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie wzmocnienia domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym. Równocześnie dyrektywa ta jest jedną z sześciu dyrektyw przyjętych przez UE z myślą o sformułowaniu wspólnych minimalnych standardów gwarantujących w całej UE odpowiednią ochronę praw osób podejrzanych i oskarżonych do rzetelnego procesu sądowego. Komisja uważa, że środki transpozycji zgłoszone przez Estonię, Polskę i Finlandię stanowią jedynie częściową transpozycję dyrektywy (UE) 2016/343. W szczególności Komisja stwierdziła niedociągnięcia w odniesieniu do przedwczesnych publicznych wypowiedzi o winie i dostępności odpowiednich środków naprawczych. W lutym 2022 r. Komisja skierowała do trzech wskazanych państw członkowskich wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ w odpowiedziach nie odniesiono się w wystarczającym stopniu do zastrzeżeń Komisji, Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii. Estonia, Polska i Finlandia mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione, Komisja może zdecydować o wniesieniu spraw przeciwko tym państwom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Prawo zobowiązań UE: Komisja wzywa POLSKĘ, SŁOWENIĘ i SŁOWACJĘ do pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie umów sprzedaży towarów i dyrektywy w sprawie treści cyfrowych

Komisja postanowiła wystosować dziś uzasadnione opinie do Polski (INFR(2021)04790480), Słowenii (INFR(2021)05030504) i Słowacji (INFR(2021)05100511) w związku z niedokonaniem pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie umów sprzedaży towarów (dyrektywa (UE) 2019/771) i dyrektywy w sprawie treści cyfrowych (dyrektywa (UE) 2019/770). Termin transpozycji obu dyrektyw przez państwa członkowskie minął 1 lipca 2021 r. We wrześniu 2021 r. Komisja wystosowała wezwania do usunięcia uchybienia do 20 państw członkowskich, wzywając w nich do transpozycji dyrektyw. Ponieważ Polska, Słowenia i Słowacja nie odniosły się w wystarczającym stopniu w swoich odpowiedziach do zastrzeżeń Komisji, Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii. Wskazane trzy państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli odpowiedź nie będzie zadowalająca, Komisja może zdecydować o wniesieniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Energia i klimat

(Informacji udzielają: Tim McPhie – tel.: +32 22958602; Giulia Bedini – tel. +32 22958661, Ana Crespo Parrondo – tel.: +32 22981325) 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Zarządzanie unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, IRLANDIĘ, POLSKĘ i RUMUNIĘ do zgłoszenia swoich strategii długoterminowych

Komisja postanowiła dziś wystosować wezwania do usunięcia uchybienia Bułgarii (INFR(2022)2086), Irlandii (INFR(2022)2088), Polski (INFR(2022)2089) i Rumunii (INFR(2022)2090) w związku z brakiem notyfikacji przez te państwa krajowych długoterminowych strategii na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Stabilne długoterminowe strategie mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia potrzebnej transformacji gospodarczej i szerszych celów zrównoważonego rozwoju, a także przystąpienia do realizacji na długoterminowych celów klimatycznych określone w porozumieniu paryskim. Na szczeblu UE w 2019 r. Unia sfinalizowała swoją długoterminową strategię mającą na celu uczynienie Europy pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. W Europejskim prawie o klimacie UE określiła w prawodawstwie cel neutralności klimatycznej oraz wyraźny cel pośredni polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. W rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną określono proces przygotowania przez państwa członkowskie do 1 stycznia 2020 r. ich pierwszych długoterminowych strategii w perspektywie co najmniej 30 lat, a następnie nowych strategii co 10 lat. Do tej pory Bułgaria, Irlandia, Polska i Rumunia nie przedstawiły Komisji swoich długoterminowych strategii. Wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i przestawienie swoich strategii Komisji. W przeciwnym razie, w przypadku braku zadowalającej odpowiedzi, Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. 

Żegluga śródlądowa: Komisja wzywa CZECHY, LUKSEMBURG, POLSKĘ i PORTUGALIĘ do transpozycji przepisów UE dotyczących kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii to Czech (INFR(2022)0200Luksemburga INFR(2022)0233 i (INFR(2022)0234), Polski (INFR(2022)0245 i INFR(2022)0246) oraz Portugalii (INFR(2022)0249 i (INFR(2022)0250) w związku z brakiem zawiadomienia Komisji o krajowych środkach transpozycji dyrektywy (UE) 2017/2397 w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz delegowanej dyrektywy Komisji (UE) 2020/12 uzupełniającej dyrektywę (UE) 2017/2397. W dyrektywie tej określono warunki i procedury poświadczania kwalifikacji osób uczestniczących w eksploatacji jednostki pływającej na unijnych śródlądowych drogach wodnych oraz uznawania takich kwalifikacji w państwach członkowskich. Te świadectwa kwalifikacji mają na celu ułatwienie mobilności zawodowej, a także zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony życia ludzkiego i środowiska. W dyrektywie (UE) 2020/12 ustanowiono zharmonizowane normy dotyczące kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie egzaminów praktycznych, stanu zdrowia oraz zatwierdzania symulatorów, w uzupełnieniu dyrektywy (UE) 2017/2397. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony tych państw członkowskich w ciągu dwóch miesięcy Komisja może zdecydować o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Żegluga śródlądowa: Komisja wzywa CHORWACJĘ, CZECHY, LUKSEMBURG, POLSKĘ, PORTUGALIĘ i HISZPANIĘ do transpozycji przepisów UE w sprawie środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Chorwacji (INFR(2022)0223), Czech (INFR(2022)0202), Luksemburga (INFR(2022)0237), Polski (INFR(2022)0248), Portugalii (INFR(2022)0253) i Hiszpanii (INFR(2022)0216) uzasadnionych opinii w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia Komisji o dokonaniu przez te państwa transpozycji do prawa krajowego dyrektywy (UE) 2021/1233 w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2017/2397 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie w odniesieniu do żeglugi śródlądowej. W dyrektywie (UE) 2017/2397 określono środki przejściowe w celu zapewnienia, aby świadectwa kwalifikacji, żeglarskie książeczki pracy i dzienniki pokładowe wydane przed końcem okresu transpozycji dyrektywy pozostały ważne w okresie składania przez wykwalifikowanych członków załogi wniosków o unijne świadectwo kwalifikacji lub inne świadectwo uznawane za równoważne. Z wyjątkiem licencji na żeglugę na Renie, omawiane środki przejściowe nie mają zastosowania do uznawanych obecnie przez państwa członkowskie świadectw kwalifikacji, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych wydanych przez państwa trzecie. By zapewnić płynne przejście do przewidzianego w dyrektywie (UE) 2017/2397 systemu uznawania dokumentów wydanych przez państwa trzecie, w dyrektywie (UE) 2021/1233 określono środki przejściowe, które pozwalają państwom trzecim dostosować ich wymogi do wymogów określonych w przepisach unijnych. W związku z nieotrzymaniem niezbędnych środków transpozycji Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu do tych sześciu państw członkowskich uzasadnionych opinii, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Konkurencja i pomoc państwa

(Informacji udzielają: Arianna Podesta tel.: +32 22987024; Maria Tsoni tel.: +32 22990526)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Uzasadnione opinie

Ochrona konkurencji: Komisja wzywa ESTONIĘ, LUKSEMBURG, POLSKĘ I SŁOWENIĘ, do wzmocnienia pozycji krajowych organów konkurencji w zakresie egzekwowania prawa

Komisja zwraca się formalnie do Estonii (INFR(2021)0112)Luksemburga (INFR(2021)0122)Polski (INFR(2021)0126) i Słowenii (INFR(2021)0130), aby państwa te w pełni wdrożyły dyrektywa ECN+, która nadaje krajowym organom ds. konkurencji uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania unijnych przepisów antymonopolowych. Dyrektywa ECN+ dodatkowo wzmacnia uprawnienia krajowych organów ochrony konkurencji poprzez zapewnienie im niezbędnych gwarancji niezależności, zasobów oraz odpowiednich narzędzi nakładania kar i egzekwowania przepisów, takich jak uprawnienia dochodzeniowe i decyzyjne, skuteczne programy łagodzenia kar oraz mechanizmy wzajemnej pomocy dochodzeniowej. Państwa członkowskie musiały przyjąć i opublikować środki niezbędne do zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy ECN+ do prawa krajowego do 4 lutego 2021 r. Estonia, Luksemburg, Polska i Słowenia nie przyjęły krajowych środków niezbędnych do transpozycji dyrektywy ECN+. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu, w dniu dzisiejszym, uzasadnionej opinii. Jeżeli państwa członkowskie, o których mowa, nie zastosują się do tego wezwania w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.