Dbamy o czystość
Najnowsze sprawozdanie dotyczące wdrażania dyrektywy w latach 2007-2008 świadczy o tym, że prace w tej dziedzinie przebiegają sprawnie, aczkolwiek poziom wypełniania zobowiązań w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków mógłby ulec poprawie. W sprawozdaniu wykazano, że stare państwa członkowskie UE utrzymały dobre standardy oczyszczania ścieków oraz polepszyły sytuację pod względem oczyszczania wrażliwych zasobów wodnych, natomiast nowe państwa członkowskie poprawiły ogólną sytuację pod względem odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Główne wnioski płynące ze sprawozdania są następujące:

• większość systemów odprowadzania ścieków komunalnych w państwach UE-15 jest bardzo skuteczna i wychwytuje 99 % ścieków;
• całkowity obszar wyznaczony jako wrażliwy (zbiorniki eutroficzne lub zagrożone eutrofizacją), wymagający bardziej rygorystycznego oczyszczania, zwiększył się z 68 % do 73 % od publikacji ostatniego sprawozdania. Mogłoby to częściowo świadczyć o zwiększeniu powierzchni wód eutroficznych, bądź też o tym, że państwa członkowskie lepiej identyfikują i chronią wrażliwe zbiorniki wodne znajdujące się na ich terytorium;
• wciąż istnieją znaczne różnice w odniesieniu do wprowadzania w życie bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków, przy czym bardzo wysoki poziom wypełniania zobowiązań osiągnięto w Austrii, Holandii i Niemczech; natomiast w Danii, Finlandii, Francji, Luksemburgu i Szwecji oraz w nowych krajach członkowskich, zwłaszcza na Litwie, wprowadzono udoskonalenia;
• oczyszczanie ścieków jest na bardzo wysokim poziomie w dużych miastach, które dysponują spełniającymi bardziej surowe normy oczyszczalniami ścieków, które obejmują 77 % ścieków. W niektórych miastach nadal jednak nie ma odpowiednich oczyszczalni ścieków, w tym w czterech miastach staruch krajów członkowskich: Barreiro/Moita i Matosinhos w Portugalii, Frejus we Francji i w Trieście we Włoszech.

Kolejne kroki

Komisja będzie pomagać państwom członkowskim w finansowaniu projektów z wykorzystaniem funduszu spójności; również inne instytucje UE, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), odgrywają ważną rolę w finansowaniu. W odniesieniu do wdrażania przepisów dyrektywy Komisja podejmie proaktywne działania, aby w miarę możliwości współpracować z państwami członkowskimi, a także będzie nadal wszczynała postępowania przeciwko państwom, w których nie wdrożono tych przepisów, szczególnie w przypadkach poważnych luk i opóźnień w zakresie wdrażania.