Dania na czele!
Odpowiedzialna Europa

Zadaniem prezydencji duńskiej będzie przełożenie na konkretne działania decyzji Rady Europejskiej z grudnia dotyczących wzmocnienia dyscypliny budżetowej i stabilizacji gospodarki.

Będzie ona również nadzorować wdrażanie szeregu środków z zakresu zarządzania gospodarczego oraz przebieg pierwszego europejskiego okresu oceny budżetów krajowych. W programie działań na to półrocze figuruje także przyśpieszenie reform służących ściślejszemu uregulowaniu działalności sektora finansowego, co ma zapobiec nowym kryzysom.

Natomiast jeśli chodzi o budżet Unii na lata 2014–2020, dyskusje w jego sprawie powinny osiągnąć znaczące postępy, aby możliwe było jego przyjęcie przed końcem 2012 r.

Dynamiczna Europa

Kolejnym z głównych celów prezydencji duńskiej jest wzmocnienie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia. Nacisk zostanie położony na jednolity rynek, który w 2012 r. będzie obchodzić 20. rocznicę powstania. Jednak aby osoby prywatne i przedsiębiorstwa mogły w pełni korzystać z jego potencjału, konieczne są reformy. Dania zobowiązała się skoncentrować uwagę na dwunastu działaniach podstawowych określonych przez Komisję w Akcie o jednolitym rynku.

Zamierza również zapewnić nowe szanse rozwoju przedsiębiorstwom europejskim, zwłaszcza dzięki umowom o wolnym handlu z Japonią, Indiami, Kanadą i Tunezją.

Ekologiczna Europa

Jednym z priorytetów programu prezydencji duńskiej jest zrównoważony wzrost gospodarczy. Zamierza ona zadbać o to, by Europa zachowała pozycję lidera na arenie światowej w kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym, energią i klimatem.

Dania chce doprowadzić do postępów w takich sprawach, jak wniosek legislacyjny w sprawie dyrektywy o efektywności energetycznej, plan działań w zakresie energii do roku 2050 i siódmy program działań w dziedzinie środowiska.

Bezpieczna Europa

W kontekście niedawnych wydarzeń w Afryce Północnej, które skutkowały masowym napływem imigrantów do Europy, prezydencja duńska planuje poprawić zarządzanie granicami zewnętrznymi UE. Zamierza między innymi sfinalizować projekt wspólnego europejskiego systemu azylowego i wzmocnić swobodę przemieszczania się osób po strefie Schengen.

Natomiast w kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej Dania zobowiązała się przyśpieszyć negocjacje z Islandią i Turcją, rozpocząć rozmowy z Czarnogórą i sfinalizować dyskusje dotyczące kandydatury Serbii.

Wejdź na stronę duńskiej prezydencji.