Dane pomocne dla budżetu

– Im szybciej przygotowane zostaną programy w ramach polityki spójności, tym szybciej wykorzystane zostaną fundusze unijne w terenie – mówi komisarz Johannes Hahn. W skonstruowaniu budżet UE na lata 2021-2027 w obszarze polityki spójności ma pomóc opublikowany właśnie indeks konkurencyjności regionalnej oraz Eurobarometr dotyczący wiedzy obywateli o polityce regionalnej.

Komisja opublikowała indeks konkurencyjności regionalnej za 2019 r. i Eurobarometr dotyczący polityki regionalnej. Informacje te pomogą instytucjom w państwach członkowskich odpowiedzialnym za opracowanie przyszłych programów w obszarze polityki spójności na okres budżetowy UE 2021–2027 poznać opinię publiczną, ustalić aktywa regionalne i lepiej ukierunkować inwestycje.

W Parlamencie Europejskim i państwach członkowskich toczą się negocjacje w sprawie kolejnego budżetu UE na lata 2021–2027 i przyszłej polityki spójności. Równolegle Komisja rozpoczęła rozmowy z wszystkimi państwami członkowskimi na temat priorytetów programów związanych z polityką spójności. Ma to na celu jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji UE. Indeks konkurencyjności i Eurobarometr mają dostarczyć informacje pomocne przy programowaniu.

Johannes Hahn, komisarz ds. polityki sąsiedztwa, negocjacji w sprawie rozszerzenia i polityki regionalnej, oświadczył: – Im szybciej przygotowane zostaną programy w ramach polityki spójności, tym szybciej wykorzystane zostaną fundusze unijne w terenie. Komisja aktywnie pomaga państwom członkowskim opracować ich programy, a indeks konkurencyjności regionalnej i badanie Eurobarometr dostarczają pożytecznych informacji o tym, gdzie kierować inwestycje unijne i publiczne.

Indeks konkurencyjności regionalnej UE za 2019 r.

Indeks konkurencyjności regionalnej jest aktualizowany co trzy lata i pozwala regionom monitorować i ocenić ich rozwój w czasie i w porównaniu z innymi regionami.

Za pomocą interaktywnego narzędzia internetowego decydenci i obywatele mogą dowiedzieć się, jak ich regiony wypadają pod względem innowacji, zarządzania, transportu, infrastruktury cyfrowej, zdrowia i kapitału ludzkiego. Indeks może być bardzo skutecznym narządzeniem w przygotowywaniu nowych programów, ponieważ pomaga regionom ustalić ich mocne i słabe strony oraz ukierunkować inwestycje publiczne.

Eurobarometr mający na celu zbadanie wiedzy obywateli na temat polityki regionalnej i jej postrzegania

Według badania Eurobarometr Flash dotyczącego wiedzy obywateli na temat polityki regionalnej i jej postrzegania zdecydowana większość obywateli UE (81 proc.) jest zdania, że projekty finansowane ze środków unijnych mają pozytywny wpływ na ich życie – gdy mają oni faktycznie wiedzę na temat takich projektów (tylko 40 proc.).

Komisja zwróciła uwagę na potrzebę lepszej komunikacji z instytucjami zarządzającymi programami i ich beneficjentami na temat projektów finansowanych ze środków unijnych i określiła nowe wymogi w swoim wniosku w sprawie nowej polityki spójności. Chodzi o plan komunikacji opracowany dla każdego programu, aktywność w mediach społecznościowych i organizowanie wydarzeń związanych z ważnymi projektami.

Według badania Eurobarometr większość respondentów jest zdania, że UE powinna inwestować więcej w edukację, zdrowie lub infrastrukturę społeczną (91 %), ochronę środowiska (90 %) i powinna skoncentrować się na regionach z wysokim wskaźnikiem bezrobocia (69 %), obszarach miejskich w trudnej sytuacji (54 %) i obszarach oddalonych i górskich (52 %).

Jest to zgodne z priorytetami polityki zaproponowanymi przez Komisję dla kolejnej polityki spójności i daje wgląd w opinie obywateli na temat priorytetów na szczeblu krajowym; odpowiedzi w podziale na państwa są dostępne tutaj.

Kontekst

Dnia 29 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie przyszłej polityki spójności, a następnie zaczęła wspierać państwa członkowskie w programowaniu, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie inwestycji.

W szczególności Komisja wydała obszerny pakiet uproszczeń, wytyczne inwestycyjne dla poszczególnych państw w ramach europejskiego semestru i takie narzędzia, jak indeks konkurencyjności regionalnej lub badanie Eurobarometr na temat polityki regionalnej.

Przedstawiono je w kontekście Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 r., który rozpoczyna się dzisiaj w Brukseli.