Czystsze powietrze
„Pomimo kontynuowania procesu ożywiania gospodarki emisje objęte systemem EU ETS zmalały w 2011 r. o ponad 2 proc. Ten dobry wynik pokazuje, że system EU ETS prowadzi do ograniczenia emisji w opłacalny sposób. Podkreśla również, dlaczego EU ETS pozostaje siłą napędową niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego w Europie. Rośnie jednak liczba niewykorzystanych uprawnień. Dlatego też Komisja, zgodnie z informacjami przedstawionymi w ubiegłym miesiącu, prowadzi obecnie przegląd harmonogramu aukcji 3. etapu, którego celem jest ograniczenie liczby uprawnień udostępnianych na aukcjach w początkowych latach 3. etapu.” – stwierdziła Connie Hedegaard, Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu.

Wysoki poziom zgodności z przepisami

Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełniania wymogów systemu EU ETS przez przedsiębiorstwa. Mniej niż 1 proc. uczestniczących instalacji nie umorzyło uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje z 2011 r. w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Większość z tych instalacji to małe przedsiębiorstwa, emitujące razem mniej niż 1 proc. emisji objętych systemem EU ETS. 2 proc. instalacji nie przekazało w tym samym terminie danych dotyczących zweryfikowanych emisji za 2011 r.

Bardzo wysoki poziom zgodności z przepisami w drugim roku prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej emisji operatorów statków powietrznych

Podobnie jak w roku 2010 prawie wszyscy zarobkowi przewoźnicy lotniczy prowadzący znaczącą działalność w portach lotniczych UE przedstawili w przewidzianym terminie sprawozdania dotyczące emisji za 2011 r., mimo że emisje te nie pociągają za sobą obowiązku umorzenia uprawnień w bieżącym roku, zaś dotyczące ich dane nie są niezbędne do konkretnych celów regulacyjnych.

Przedsiębiorstwa lotnicze przedłożyły państwom członkowskim ponad 1200 sprawozdań dotyczących emisji za 2011 r. Przez cały ten okres nie były przekazywane sprawozdania dotyczące emisji za rok 2011 w odniesieniu do lotów na lotniska unijne lub z tych lotnisk obsługiwanych przez przedsiębiorstwa lotnicze mające siedzibę w Chinach i Indiach. Dotyczy to 10 komercyjnych przewoźników lotniczych wykonujących obecnie loty do UE, co stanowi mniej niż 1 proc. sprawozdań dotyczących emisji i odpowiada za mniej niż 3 proc. całkowitych emisji.