Człowiek, nie towar

W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 tys. ofiar handlu ludźmi. Szacuje się, że w skali światowej zyski z tego procederu sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025), która skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji.

W sytuacji, gdy handlarze ludźmi coraz częściej działają przez internet, popyt na ich usługi nie spada, a pandemia ułatwia wykorzystywanie ofiar, przedstawione środki ujęte w strategii umożliwią Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim coraz sprawniejsze reagowanie.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oświadczył: – Zwalczanie handlu ludźmi jest częścią naszych działań na rzecz budowania Europy, która chroni. Handlarze ludźmi wykorzystują słabość swoich ofiar. W strategii przyjmujemy podejście trójtorowe, wykorzystując prawodawstwo, wsparcie polityczne i operacyjne oraz finansowanie, aby zmniejszyć popyt, udaremnić prowadzenie tego odrażającego procederu oraz wzmocnić pozycję jego ofiar.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson stwierdziła: – Handel ludźmi to przestępstwo, na które nie powinno być miejsca w naszych społeczeństwach. Tymczasem proceder trwa, a większość jego ofiar to kobiety i dzieci, przeważnie sprzedawane w celu wykorzystywania seksualnego. Jesteśmy winni ofiarom ochronę, a sprawcom – którzy traktują ludzi jak towar – należy wymierzyć sprawiedliwość. Zbadamy, czy obecnie obowiązujące przepisy nadal dobrze spełniają swoją funkcję, i ocenimy możliwość kryminalizacji korzystania z wymuszonych usług ofiar handlu ludźmi.

Strategia opiera się na kompleksowych unijnych ramach prawnych i politycznych regulujących przeciwdziałanie handlowi ludźmi, których podstawą jest dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy, a w razie konieczności zaproponuje jej nowelizację, aby zapewnić jej adekwatność do zakładanych celów. Kluczową rolę we wdrażaniu tej strategii będzie nadal odgrywał koordynator UE ds. zwalczania handlu ludźmi.

Ponadto najważniejsze elementy strategii są następujące:

  • Zmniejszenie popytu, który sprzyja handlowi ludźmi: Komisja oceni możliwość ustanowienia minimalnych przepisów unijnych, w myśl których korzystanie z wymuszonych usług ofiar handlu ludźmi będzie przestępstwem, a także zorganizuje – wraz z organami krajowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego – kampanię prewencyjną skierowaną do grup wysokiego ryzyka. Komisja rozważy również wzmocnienie dyrektywy w sprawie kar wobec pracodawców, zaproponuje przepisy dotyczące ładu korporacyjnego w celu doprecyzowania zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz przedstawi wytyczne dotyczące należytej staranności, aby skuteczniej zapobiegać pracy przymusowej.
  • Udaremnienie działalności handlarzy ludźmi w internecie i poza nim: Komisja zorganizuje dialog z przedsiębiorstwami internetowymi i technologicznymi, aby ograniczyć stosowanie platform internetowych w celach pozyskiwania i wykorzystywania ofiar. Będzie też propagować regularne szkolenie pracowników organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie wykrywania i zwalczania handlu ludźmi.
  • Ochrona i wspieranie ofiar oraz wzmacnianie ich pozycji, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci: Strategia służy skuteczniejszej wczesnej identyfikacji ofiar i wskazywaniu, gdzie mogą otrzymać dalszą pomoc i ochronę, a także udoskonaleniu programów wzmacniania pozycji ofiar oraz ułatwianiu ich reintegracji. Komisja będzie również finansować szkolenia uwrażliwiające na kwestie związane z płcią i dziećmi, umożliwiające policji, straży granicznej, pracownikom socjalnym lub personelowi służby zdrowia skuteczniejsze wykrywanie ofiar.
  • Wspieranie współpracy międzynarodowej: Jako że połowa ofiar zidentyfikowanych w UE to obywatele państw nienależących do Unii, zasadnicze znaczenie w zwalczaniu handlu ludźmi ma współpraca z partnerami międzynarodowymi. Unia przyczyni się do zwalczania handlu ludźmi w krajach pochodzenia i tranzytu, wykorzystując szereg instrumentów polityki zagranicznej i współpracy operacyjnej, m.in. dialogi poświęcone prawom człowieka i bezpieczeństwa, ściślejszą współpracę z Radą Europy, a także regularne, ukierunkowane kontakty, wymianę informacji i działania prowadzone z delegaturami UE w krajach partnerskich. Ponadto zapowiedziany plan działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów utrudni handlarzom ludźmi przerzucanie ofiar do Europy w celu ich wykorzystywania.

Fot. AdobeStock