Czas pracy kierowców pod lupą
Komisja Europejska wydała uzasadnione opinie wzywające Austrię, Republikę Czeską, Finlandię, Francję, Polskę, Portugalię i Hiszpanię do podjęcia odpowiednich środków w celu stosowania dyrektywy w sprawie czasu pracy wobec kierowców pracujących na własny rachunek.

Jeżeli wymienione państwa członkowskie nie powiadomią Komisji w terminie dwóch miesięcy o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności z prawem UE w tym zakresie, Komisja może przekazać sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Przepisy UE

Dyrektywa 2002/15/WE ustanawia minimalne standardy ochrony socjalnej pracowników wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. Ma ona na celu poprawę ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora wykonujących pracę w trasie. Jednocześnie ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji poprzez ustanowienie równych minimalnych warunków dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego w UE.

Dyrektywa przewiduje, że kierowcy pracujący na własny rachunek są wyłączeni z zakresu dyrektywy do dnia 22 marca 2009 r., natomiast po tej dacie odpowiednie przepisy mają w pełni zastosowanie do tej kategorii kierowców.