Cyfrowa nierównowaga płci

Gdyby udało się zainteresować większą liczbę dziewcząt pracą w sektorze cyfrowym i zwiększyć zatrudnienie kobiet w tej branży, korzyści odniósłby sektor ICT, kobiety i europejska gospodarka – to najważniejszy wniosek z badania Komisji Europejskiej.

Z badania wynika, że obecnie zbyt mało kobiet pracuje w branży ICT:

-Na każde 1000 kobiet, które uzyskały licencjat lub inny dyplom wykształcenia wyższego pierwszego stopnia, tylko 29 legitymuje się dyplomem w dziedzinie ICT (wśród mężczyzn dyplom taki uzyskuje 95 na 1000 absolwentów), i tylko 4 na 1000 kobiet podejmie w przyszłości pracę w tym sektorze.

-Kobiety częściej niż mężczyźni przerywają karierę w branży cyfrowej i są gorzej reprezentowane na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych (w jeszcze większym stopniu niż w innych sektorach).

-Tylko 19,2 proc. pracowników sektora ICT ma szefa-kobietę, w porównaniu do 45,2 proc. pracowników spoza sektora ICT.
Jak wykazano w badaniu, jeżeli tendencja ta odwróciłaby się, a kobiety były reprezentowane w tym sektorze tak samo jak mężczyźni, PKB Unii zwiększyłby się rocznie o około 9 mld euro (1,3 x PKB Malty). Sektor ICT odniósłby korzyści, ponieważ w organizacjach, które sprzyjają kobietom na stanowiskach kierowniczych, stopa zwrotu z kapitału własnego jest o 35 proc. wyższa, a ogólna stopa zwrotu dla akcjonariuszy o 34 proc. wyższa niż w innych porównywalnych organizacjach.

Z badania wynika również, że kobiety pracujące w sektorze ICT zarabiają prawie 9 proc. więcej niż kobiety w innych sektorach gospodarki, mają większe możliwości elastycznego kształtowania swojego czasu pracy i są mniej narażone na bezrobocie (w 2015 r. w UE będzie 900 000 nieobsadzonych stanowisk w branży ICT).

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes powiedziała: Nie ma wątpliwości, że więcej kobiet w firmie oznacza jej lepsze funkcjonowanie. Najwyższy czas, aby firmy ICT przyjęły to do wiadomości i zadbały o to, aby zarówno ta branża, jak i cała europejska gospodarka skorzystały z ogromnego potencjału kobiet.

W badaniu wyróżniono cztery obszary priorytetowe, w których należy podjąć działania:

-poprawa wizerunku branży wśród kobiet i w społeczeństwie, np. poprzez rozpowszechnianie wiedzy o tych aspektach ICT, które są najbardziej atrakcyjne dla młodych kobiet (ICT jako pasjonująca, zróżnicowana i przynosząca zyski branża itp.);
-wzmocnienie pozycji kobiet w tym sektorze np. poprzez promowanie, wraz z przedstawicielami branży, zharmonizowanych europejskich programów nauczania, które przełożą się na jasne i proste ścieżki kariery w dziedzinie ICT;
-zwiększenie liczby kobiet-przedsiębiorców w dziedzinie ICT, np. poprzez poprawę dostępu do programów kapitału wysokiego ryzyka;
-poprawa warunków pracy w tym sektorze, np. poprzez podkreślanie faktu, że przedsiębiorstwa zatrudniające kobiety osiągają lepsze wyniki.

Kontekst

Niektóre z najważniejszych wyników badania:

-Kobiety zbyt wcześnie przerywają karierę w sektorze: spośród kobiet w wieku 30 lat legitymujących się dyplomem związanym z ICT w sektorze pracuje 20 proc. Ten sam wskaźnik dla kobiet w wieku 45 lat wynosi zaledwie 9 proc.

-Kobiety są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych: tylko 19,2 proc. pracowników sektora ICT ma szefa-kobietę, w porównaniu do 45,2 proc. pracowników spoza sektora ICT.

-Liczba kobiet-przedsiębiorców w branży ICT jest mniejsza niż w innych sektorach: kobiety stanowią 31,3 proc. Europejczyków prowadzących własne firmy, lecz w sektorze ICT wskaźnik ten wynosi zaledwie 19,2 proc.
W badaniu opisano również czynniki, które uniemożliwiają kobietom pełne uczestnictwo w sektorze: a) tradycje i stereotypy kulturowe na temat roli kobiet, b) bariery wewnętrzne i czynniki społeczno-psychologiczne, takie jak brak wiary w siebie, brak umiejętności negocjowania, niechęć do podejmowania ryzyka i negatywne podejście do konkurencji, oraz c) bariery zewnętrzne, takie jak zdominowanie środowiska przez mężczyzn, trudności w osiąganiu równowagi między życiem osobistym a zawodowym i brak wzorców do naśladowania w tym sektorze.

W badaniu przedstawiono szereg różnorodnych profili kobiet pracujących w dziedzinie technologii cyfrowych: od projektantki gier wideo i specjalistki w dziedzinie komunikacji cyfrowej do autorki polityki w dziedzinie ICT. W podsumowaniu autorzy sprawozdania stwierdzają, że aby większa liczba dziewcząt wzięła pod uwagę pracę w sektorze ICT, należy przede wszystkim promować sylwetki kobiet, które mogą stanowić dla nich wzór do naśladowania, i nagłaśniać rolę kobiet w tej branży.

źródło i więcej informacji: Link