Ciepłe centrum kultury
ohannes Hahn, unijny komisarz ds. polityki regionalnej, powiedział podpisując decyzję w sprawie finansowania: Ten projekt to dobry przykład rewitalizacji zdegradowanych terenów, która jest jednym z głównych priorytetów unijnej polityki miejskiej. Da impuls do rozwoju regionu, bo pociągnie za sobą kolejne inwestycje i zwiększy atrakcyjność tego obszaru. Z nowych obiektów kulturalnych i artystycznych skorzystają również mieszkańcy.

Łódzka inwestycja będzie służyć nie tylko artystom, naukowcom i ludziom techniki, ale też uczniom i studentom, dla których organizowane będą specjalne szlaki i wycieczki tematyczne. Dzięki niej zachowane zostaną architektonicznie cenne budynki, co podniesie również atrakcyjność miasta. Projekt ma zostać ukończony przed końcem 2013 r. Oczekuje się, że w powstanie dzięki niemu 165 nowych miejsc pracy.

Inwestycja jest finansowana z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach priorytetu “Odnowa obszarów miejskich”. Unia Europejska za pośrednictwem EFRR pokryje 19,6 mln euro z całkowitego kosztu projektu wynoszącego 53,5 mln euro.

Kontekst

Rewitalizacja łódzkiej elektrociepłowni należy do tzw. dużych projektów, czyli przedsięwzięć o wartości przekraczającej 50 mln euro (z VAT). Duże projekty są zatwierdzane bezpośrednio przez Komisję Europejską w drodze specjalnych decyzji, podczas gdy finansowanie mniejszych inwestycji zatwierdza się na szczeblu krajowym lub regionalnym.

Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru miejskiego z zabudowaniami dawnej elektrociepłowni EC1 obejmuje:

-budynek EC-1 Wschód, złożony z dawnej rozdzielni, maszynowni, kotłowni oraz pomieszczeń biurowych, w którym powstanie Centrum Sztuki Filmowej, oraz
-budynek EC-1 Zachód, obejmujący dawną rozdzielnię, pompownię, maszynownię, kotłownię, zmiękczalnię i chłodnię, który, wraz z nowo wybudowaną częścią, zostanie przekształcony w interaktywne Centrum Nauki i Techniki.

W ramach funduszy spójnościowych UE na lata 2007-2013 Polska otrzymała łącznie ok. 67 mld euro.

źródło i więcej informacji: Link