Cięcia w służbie publicznej UE
Reformy do 2020 r. przyniosłyby oszczędności sięgające 1 mld EUR, a w dłuższej perspektywie przekraczające rocznie 1 mld EUR. Pozwoliłoby to UE zamrozić wydatki operacyjne na administrację do 2020 r.

– Instytucje europejskie i ich pracownicy stoją w obliczu ogromnych wyzwań. Jestem jednak przekonany, że mogą sprostać tym wyzwaniom, pracując ciężej, dłużej i efektywniej. Propozycja zachowuje właściwą równowagę pomiędzy koniecznym pobudzeniem gospodarki a zdolnością instytucji do realizowania ich polityk. – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację.

– Jest ona także odpowiedzią na wniosek państw członkowskich o zawieszenie tegorocznego dostosowania wysokości wynagrodzeń z uwagi na kryzys; odpowiedzią właściwą z politycznego punktu widzenia i opartą na jasnych podstawach prawnych. Przychylenie się do tego wniosku nie było możliwe z uwagi na niespełnienie ściśle prawnych kryteriów. – dodał.

Propozycja obejmuje:

• pięcioprocentową redukcję personelu we wszystkich instytucjach na przestrzeni lat 2013-17 w drodze naturalnej rotacji pracowników;
• zwiększenie minimalnego tygodniowego czasu pracy pracowników wszystkich instytucji z 37,5 do 40 godzin bez rekompensaty w postaci dodatkowego wynagrodzenia;
• podwyższenie normalnego wieku emerytalnego z 63 do 65 lat; ułatwienie dobrowolnego wydłużenia okresu aktywności zawodowej do 67 lat;
• zastąpienie specjalnego podatku tymczasowego (będącego uzupełnieniem podatku dochodowego), którego okres obowiązywania kończy się w 2013 r., nowym podatkiem solidarnościowym, a dodatkowo jego podniesienie do 6% (obecnie 5,5%) celem uwzględnienia aktualnej trudnej sytuacji gospodarczej;
• znaczne zaostrzenie przepisów dotyczących wcześniejszego przechodzenia na emeryturę (podwyższenie minimalnego wieku uprawniającego do wcześniejszej emerytury z 55 do 58 lat; ograniczenie dostępu do systemu bez obniżenia świadczeń emerytalnych do 50%);
• ograniczenie dostępu do wyższych grup zaszeregowania i wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje asystenckie do najlepszych, którzy z powodzeniem przejdą procedurę rekrutacji na stanowisko o najwyższym zakresie odpowiedzialności w tej grupie funkcyjnej;
• obniżenie wynagrodzenia nowego personelu sekretarskiego i biurowego o ok. 18%;
• inne środki obejmują: nową i uproszczoną metodę dostosowywania wynagrodzeń i emerytur w oparciu o polityczne decyzje podejmowane przez wszystkie 27 państw członkowskich w odniesieniu do krajowych urzędników służby cywilnej, nową i uproszczoną klauzulę wyjątkową pozwalającą szybko reagować na kryzys ekonomiczny, zmniejszenie maksymalnej liczby dni urlopu przyznawanego pracownikom co roku na podróż do kraju pochodzenia z sześciu do trzech dni, unowocześniona metoda obliczania odległości do kraju pochodzenia, która ograniczy indywidualne dodatki, wydłużenie maksymalnego czasu trwania umów pracowników kontraktowych w instytucjach z trzech do sześciu lat oraz bardziej spójne zasady w odniesieniu do personelu zatrudnionego w agencjach UE.

Dodatkowe informacje

Propozycje zostały pierwotnie przedstawione pod koniec czerwca, a następnie częściowo zmienione w wyniku trwających niemal sześć miesięcy dyskusji i negocjacji z przedstawicielami pracowników, państwami członkowskimi i administracją pozostałych instytucji.

Aby zachować główną ideę wniosku i jego finansowe oddziaływanie, równocześnie nie umniejszając zdolności instytucji UE do zatrudniania i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanych pracowników, kluczowe elementy czerwcowej propozycji pozostały niezmienione.

Główne zmiany w stosunku do pierwotnego wniosku to:

• wzrost proponowanego podatku solidarnościowego płaconego przez pracowników z 5,5% do 6%;
• utrzymanie zasady, że prace sekretarskie i biurowe są wykonywane przez urzędników (zamiast powierzania ich, jak pierwotnie proponowano, pracownikom kontraktowym); wprowadzenie dla tych pracowników nowej struktury zatrudnienia oznaczającej niższe wynagrodzenie i perspektywy kariery zawodowej powiązane z zakresem odpowiedzialności;
• uproszczenie metody stosowanej do corocznego dostosowania wysokości wynagrodzeń i emerytur oraz wydłużenie okresu jej obowiązywania do dziesięciu lat (zamiast ośmiu);
• począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. – śledzenie siły nabywczej urzędników służby cywilnej wszystkich 27 państw członkowskich, która stanowi kluczowy element metody (zastępuje to pierwotną propozycję dołączenia Szwecji i Polski do istniejącej grupy ośmiu państw członkowskich tworzących „koszyk”);
• podwyższenie maksymalnego czasu zatrudnienia pracowników kontraktowych w instytucjach UE z trzech do sześciu lat (zamiast pięciu).

Zmieniony pakiet zostanie przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego w celu dalszej dyskusji i przyjęcia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.