Cięcia w edukacji

Jak wykazało badanie Komisji Europejskiej na temat wpływu kryzysu na środki przeznaczane na edukację od 2010 r., w ośmiu spośród 25 państw członkowskich odnotowano obniżenie inwestycji w edukację. Ponad pięcioprocentowe cięcia wprowadzono w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Litwie i w Portugalii, podczas gdy w Estonii, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (Szkocja) odnotowano spadek o 1-5 proc. Jednocześnie pięć państw członkowskich zwiększyło swoje wydatki na edukację o ponad 1 proc.: Austria, Dania, Luksemburg, Malta i Szwecja, a także niemieckojęzyczny obszar Belgii. Niemcy i Holandia nie przedstawiły danych za okres od 2010 r.

W innych państwach członkowskich występują różne tendencje wydatków; niektóre zwiększają swoje budżety, by w kolejnym roku je obniżyć i odwrotnie. Belgia (wspólnota francuskojęzyczna), Cypr, Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Słowenia i Wielka Brytania (Walia), jak również przyszły członek Unii – Chorwacja zwiększyły swoje budżety na edukację w latach 2010-2011, a następnie w latach 2011-2012 je obniżyły. Odwrotna sytuacja zaszła w Bułgarii, Czechach, Rumunii i na Słowacji, które wprowadziły cięcia w budżetach na edukację w latach 2010-2011, po czym zwiększyły je w następnym okresie. Budżet flamandzkiej wspólnoty Belgii był stabilny w obu okresach.

– To trudne czasy dla krajowych budżetów, ale musimy wypracować spójne podejście do publicznych inwestycji w kształcenie i szkolenie, ponieważ jest to klucz do przyszłości naszej młodzieży i długoterminowego zrównoważonego ożywienia gospodarczego. Jeśli państwa członkowskie nie będą odpowiednio inwestować w modernizację edukacji i doskonalenia umiejętności będziemy coraz bardziej w tyle za naszymi konkurentami na całym świecie i będzie nam trudniej rozwiązać problem bezrobocia osób młodych – podsumowała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

W badaniu przeanalizowano finansowanie na wszystkich poziomach kształcenia, od edukacji przedszkolnej aż po szkolnictwo wyższe w 35 krajowych i regionalnych systemach edukacji. Wykazało ono, że w latach 2011 i 2012 płace i inne świadczenia nauczycieli zostały obniżone lub zamrożone w 11 krajach (w Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, w Portugalii, na Węgrzech i we Włoszech). Płace nauczycieli stanowią ponad 70 proc. środków przeznaczanych na edukację.

Cięcia doprowadziły również do ograniczenia kadry nauczycielskiej w dziesięciu państwach członkowskich (w Bułgarii, na Cyprze, w Estonii, Francji, na Litwie, Łotwie, w Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech). Redukcja personelu była spowodowana nie tylko kryzysem, lecz również spadkiem liczby uczniów. Z drugiej strony, finansowanie szkoleń dla nauczycieli wzrosło w 18 krajach europejskich, co jest ważną zmianą, biorąc pod uwagę związek pomiędzy jakością nauczania i wynikami uczniów.

W większości państw wsparcie sektora publicznego dla uczniów i studentów, takie jak stypendia, pożyczki, czy też dodatki rodzinne nie zostało uszczuplone w latach 2011 i 2012. Osiem państw członkowskich (Austria, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy i Portugalia) oferuje specjalne wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych i osób nisko wykwalifikowanych przeznaczone na poprawę lub odnowienie ich umiejętności. W większości przypadków inwestycje te są wyrównywane przez Europejski Fundusz Społeczny.

źródło i więcej informacji:Link