Chroniona praca w Europie
Ochrona pracowników i uczciwa konkurencja – to dwa równie ważne aspekty jednolitego rynku, doświadczenie pokazuje jednak, że minimalne warunki zatrudnienia pracowników unijnych delegowanych za granicę, których jest około miliona, często nie są spełniane.

Aby zapobiec konkretnym przypadkom nadużyć, gdy pracownicy nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw, na przykład w odniesieniu do płacy lub urlopów, co ma miejsce szczególnie w sektorze budownictwa, Komisja zgłosiła w ramach dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów szczegółowe, praktyczne propozycje mające na celu zwiększenie poziomu monitorowania i przestrzegania przepisów oraz lepszego stosowania istniejącego prawodawstwa dotyczącego pracowników delegowanych za granicę.

Zapewni to równe warunki działania dla zatrudniających ich przedsiębiorstw i pozwoli wykluczyć te z nich, które nie przestrzegają przepisów.

Aby w jednoznaczny sposób pokazać, że prawo do strajku i swoboda podejmowania strajku mają tę samą wagę, co swoboda świadczenia usług, Komisja zaproponowała również nowe rozporządzenie, które uwzględnia istniejące orzecznictwo. Jest to kwestia szczególnie istotna w kontekście transgranicznego świadczenia usług, w tym delegowania pracowników.

Ogólnym celem obu wniosków jest zwiększenie podaży miejsc pracy o wysokiej jakości oraz pobudzenie konkurencyjności w UE przez aktualizację i poprawę sposobu funkcjonowania jednolitego rynku przy jednoczesnej ochronie praw pracowników.

Po przyjęciu pakietu legislacyjnego przewodniczący José Manuel Barroso powiedział: W 2009 r. zobowiązałem się przed Parlamentem Europejskim, że wyjaśnimy kwestię korzystania przez pracowników delegowanych za granicę z przysługujących im praw socjalnych. Swoboda świadczenia usług na jednolitym rynku stanowi szansę na uzyskanie wzrostu gospodarczego. Wszyscy muszą jednak przestrzegać przepisów, co nie zawsze ma miejsce w odniesieniu do pracowników delegowanych do pracy w innym państwie członkowskim. Komisja Europejska podejmuje konkretne działania, aby zlikwidować niedopuszczalne nadużycia. Chcemy zapewnić korzystanie przez pracowników delegowanych z pełni praw socjalnych w całej Europie.

Podkreślając znaczenie wniosku zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorstw, László Andor, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: Tymczasowe delegowanie pracowników powinno być rozwiązaniem przynoszącym obopólne korzyści dla unijnych rynków pracy i przedsiębiorstw. Nie powinno być jednak stosowane w celu obchodzenia minimalnym norm socjalnych.

Komisarz Andor podkreślił, że jednolity rynek działa skutecznie jedynie przy obecności uczciwej konkurencji. W zaproponowanych dzisiaj wnioskach sprecyzowano przepisy dotyczące pracowników delegowanych z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron i przewidziano praktyczne środki ochronne przeciwko dumpingowi socjalnemu i złym warunkom zatrudnienia, szczególnie w sektorze budownictwa, w którym ma miejsce najwięcej przypadków delegowania i z którego pochodzi najwięcej doniesień o nieprzestrzeganiu prawa.