Cenne bezpieczeństwo
Dla wszystkich społeczeństw zapewnienie bezpieczeństwa jest zagadnieniem kluczowym. Ostatnie doświadczenia klęsk żywiołowych oraz zamachów terrorystycznych uwidoczniły potrzebę lepszego przygotowania na sytuacje kryzysowe. Komisja Europejska zaproponowała zatem program działań na rzecz pobudzenia europejskiego sektora bezpieczeństwa.

Program powinien umożliwić przemysłowi w tej branży, który posiada jeden z największych potencjałów wzrostu i zatrudnienia w UE, pozostanie w Europie oraz dalszą produkcję wysokiej jakości produktów związanych z bezpieczeństwem.

Obecne rozdrobnienie rynku zmniejsza konkurencyjność europejskiego przemysłu sektora bezpieczeństwa. Brak „marki unijnej” ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ przyszłe kluczowe rynki technologii bezpieczeństwa nie znajdą się w Europie, ale w krajach o gospodarkach wschodzących. Uzgodniliśmy plan działania na rzecz utworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku w tej branży. Ma to zasadnicze znaczenie dla umocnienia pozycji naszego sektora bezpieczeństwa, tak aby mógł on przyczynić się do zwiększenia wzrostu i zatrudnienia – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej.

Komisja proponuje stworzenie prawdziwego rynku wewnętrznego sektora bezpieczeństwa między innymi poprzez:

– harmonizację norm i procedur certyfikacji technologii w branży bezpieczeństwa,
– lepsze wykorzystywanie synergii badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa (cywilnego) i obronności,
– nowe formy finansowania, takie jak zamówienie przedkomercyjne, w celu analizy i zatwierdzenia wyników unijnych projektów w dziedzinie badań naukowych nad bezpieczeństwem,
– wprowadzenie na etapie badań naukowych analizy społecznych skutków nowych technologii w zakresie bezpieczeństwa.