Budżet UE: finansowanie priorytetów Europy na 2025 r.
Euro with miniature figurines

Komisja zaproponowała roczny budżet UE na 2025 r. w wysokości blisko 200 mld euro. Kwotę tę uzupełnią 72 mld euro w ramach planu odbudowy po pandemii – NextGenerationEU. Środki te mają służyć realizacji priorytetów UE oraz pomóc stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Wniosek Komisji w sprawie budżetu będzie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie UE, a następnie ma zostać przez nie przyjęty. 

Czym jest budżet UE

Budżet UE pozwala państwom członkowskim osiągnąć razem więcej, niż gdyby działały w pojedynkę. Przykładem tego może być finansowanie projektów infrastruktury lub reagowanie na kryzysy. Unijny budżet łączy zasoby, sprzyja jedności i zapewnia wsparcie wszystkim krajom UE i ich mieszkańcom, a także innym krajom spoza UE, a przy tym wzmacnia gospodarkę i pozycję geopolityczną Europy.

W długoterminowym budżecie UE określa się priorytety i limity wydatków na kilka lat. W ramach tych limitów co roku negocjowany i przyjmowany jest budżet roczny. 

Unijny budżet finansowany jest głównie ze środków stanowiących odsetek dochodu narodowego brutto każdego kraju UE, a także z ceł od importu towarów spoza UE, niewielkiej części podatku VAT pobieranego przez poszczególne kraje UE oraz wpłat uzależnionych od ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi w każdym z krajów UE.

Na co wydaje się pieniądze 

Środki z budżetu na 2025 r. zostaną przeznaczone na cele, w przypadku których mogą przynieść największe korzyści, biorąc pod uwagę potrzeby krajów UE i krajów partnerskich na całym świecie. Pieniądze te ułatwią przeprowadzenie zielonej i cyfrowej transformacji, tworzenie miejsc pracy oraz finansowanie unijnego wsparcia dla Ukrainy. Pomogą też zaradzić problemom migracyjnym oraz skutkom kryzysu na Bliskim Wschodzie. Zwiększą też nasze zdolności do reagowania na klęski żywiołowe i wspierać będą kluczowe technologie krytyczne. Z unijnego budżetu finansowana będzie również realizacja wszystkich bieżących unijnych projektów i polityk w obszarach rolnictwa, rozwoju regionalnego, badań naukowych i innowacji, działań w dziedzinie klimatu, obronności, zdrowia, bezpieczeństwa, infrastruktury satelitarnej i wielu innych.

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy na temat projektu budżetu rocznego na 2025 r.

Roczny budżet UE na 2025 r.

Korzyści wynikające z budżetu UE

W jaki sposób budżet UE jest przyjmowany, wydatkowany i finansowany

Fundusze odbudowy w Twoim kraju lub regionie

NextGenerationEU