Budżet poprawiony
Komisja Europejska przyjęła budżet korygujący, aby umożliwić realizację swoich zobowiązań prawnych wobec beneficjentów funduszy UE. Jest to zgodne ze wspólną deklaracją, przyjętą przez Radę i Parlament Europejski w dniu uchwalenia budżetu UE na 2012 r., zgodnie z którą Komisja może wystąpić o dodatkowe środki finansowe „w budżecie korygującym, gdyby środki zapisane w budżecie na 2012 r. były niewystarczające do pokrycia wydatków”.

Mając obecnie bardziej kompletny obraz wykonania budżetu w 2012 r., Komisja ocenia, że potrzebne są dodatkowe środki w wysokości 9,0 mld euro, aby uregulować otrzymywane rachunki i wywiązać się ze zobowiązań umownych i prawnych, głównie w dziedzinach istotnych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: Nie chodzi o to, że Komisja prosi o więcej pieniędzy. Chodzi o honorowanie zobowiązań zaciągniętych przez państwa członkowskie,tak aby zagwarantować nieprzerwane finansowanie dla studentów w ramach programu Erasmus czy też dla biedniejszych regionów w ramach Funduszu Spójności.Płatności te mają zasadnicze znaczenie dla ożywienia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w całej UE.

Na program Erasmus potrzebne są dodatkowe środki w kwocie 90 mln euro, w przeciwnym razie istnieje ryzyko znacznego zmniejszenia liczby miejsc oferowanych studentom lub obniżenia poziomu dotacji. Bez wątpienia najbardziej uderzy to w studentów ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Na programy badawcze Komisja potrzebuje dodatkowe 423 mln euro, częściowo w celu dokonania płatności w wyznaczonym terminie oraz uniknięcia odsetek z tytułu opóźnionych płatności. Ponadto z tych dodatkowych środków zostaną pokryte płatności zaliczkowe na projekty, na które zostały już podpisane umowy. Nieprzestrzeganie terminów mogłoby oznaczać opóźnienie rozpoczęcia projektów niezbędnych dla zagwarantowania w kolejnych latach konkurencyjności Europy w zglobalizowanym świecie.

Niemniej o najwyższą kwotę wystąpiono dla regionów Europy w ramach polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich: chodzi tutaj o około 8,3 mld euro płatności dodatkowych. Wszystkie te projekty służą poprawie jakości życia obywateli UE, przyczyniając się do polepszenia ich kwalifikacji, zapewnienia im lepszych perspektyw zawodowych czy też do powstania infrastruktury transportowej i energetycznej.

Jednocześnie wpływ tego budżetu korygującego na wysokość składek państw członkowskich UE będzie ograniczony ze względu na wzrost dochodów do budżetu UE pochodzących z innych źródeł, a mianowicie 3,1 mld euro dodatkowych dochodów głównie z grzywien w obszarze polityki konkurencji oraz z innych sankcji. Tym samym skutek netto dla państw członkowskich wynosi 5,9 mld euro.