Budżet na ostatniej prostej
– Kraje członkowskie UE wysłały bardzo pozytywny sygnał, który mógłby zainicjować ostatnią rundę negocjacji w sprawie następnych ram finansowych (na lata 2014-2020) pomiędzy krajami członkowskimi a Parlamentem Europejskim już w tym tygodniu – stwierdził komisarz Lewandowski po posiedzeniu Rady UE ds. ogólnych w Luksemburgu.

W ustnym podsumowaniu spotkania, prezydencja Irlandzka, w imieniu Rady UE, wyraziła chęć do podjęcia dyskusji na ważne tematy, w tym: przyszłej elastyczności budżetu unijnego, śródokresowego przeglądu ram finansowych, jednolitości budżetu, a także zasobów własnych UE.

Odnośnie budżetu korygującego nr 2, który ma pokryć potrzeby na rok 2013, zdecydowana większość krajów członkowskich wyraziła przekonanie, że istniejące zobowiązania muszą być honorowane.

Komisarz Lewandowski dodał: – Teraz wszystkie karty są wyłożone na stół. Rada UE wysłała sygnał, że jest przychylna szybkiemu uchwaleniu budżetu korygującego o znacznej wielkości, co było warunkiem Parlamentu Europejskiego do podjęcia rozmów. Ostateczna runda negocjacji może się, więc zacząć. Nie mamy zbyt wiele czasu, żeby zagwarantować korzyści płynące z unijnych funduszy setkom tysięcy przedsiębiorców, miastom, stowarzyszeniom pozarządowym, naukowcom, studentom i innym beneficjentom począwszy od stycznia 2014 r.

Kontekst

Komisja Europejska opublikowała swoją propozycję dotyczącą przyszłych ram finansowych UE w czerwcu 2011 r. Rada Europejska przyjęła swoją pozycję podczas szczytu odbywającego się w dniach 7-8 luty 2013, a Parlament Europejski wyraził swoją opinię w rezolucji z 13 marca 2013 r.

Negocjacje pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim muszą się odbyć niezwłocznie, aby umożliwić uchwalenie polityk sektorowych (rolnictwo, spójność, energia, itd.) przed końcem 2013 r.

źródło: Link