Budżet dobrych wyników

Zgodnie z inicjatywą „budżet UE ukierunkowany na wyniki” oraz w myśl dążenia do lepszego stanowienia prawa Komisja postanowiła podsumować dotychczasową działalność grupy wysokiego szczebla ds. uproszczenia w odniesieniu do beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Biurokracja bywa czynnikiem odstraszającym małe podmioty i przedsiębiorstwa typu start-up. Czasem rezygnują one z możliwości oferowanych przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne ze względu na związane z nimi procedury administracyjne. W efekcie cenny potencjał, który mógłby przyczynić się do poprawy konkurencyjności Europy, jest niewykorzystany.

Z tego powodu w ubiegłym roku Komisja powołała grupę wysokiego szczebla ds. uproszczenia, powierzając jej zadanie opracowania odpowiednich rozwiązań, tak aby ułatwić przedsiębiorstwom dostęp do wspomnianych funduszy.

Jak dotąd, grupa ta wydała szereg zaleceń dotyczących czterech obszarów:

  • procedur w komunikacji online;
  • prostszych metod zwrotu wydatków;
  • łatwiejszego dostępu do finansowania dla MŚP;
  • większego wykorzystania instrumentów finansowych.

Pod koniec 2016 r. grupa skoncentruje się na rozwiązaniu problemu nadmiernie rygorystycznego wdrażania przepisów, polegającego na nakładaniu na beneficjentów dodatkowych wymogów przez władze krajowe lub lokalne.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu oświadczyła: – Prostota i elastyczność są kluczem do sukcesu inwestycji wspieranych przez fundusze strukturalne i inwestycyjne w Europie. Musimy wspierać realizację innowacyjnych projektów o wysokiej jakości, ułatwiając dostęp do funduszy małym firmom i przedsiębiorstwom typu start-up. Oprócz tego zalecenia grupy wysokiego szczebla stanowią materiał do rozważań na temat kształtu polityki spójności po 2020 r.

Były wiceprzewodniczący Komisji, a obecnie przewodniczący grupy wysokiego szczebla Siim Kallas skomentował: – Należy w dalszym ciągu dążyć do wyeliminowania wąskich gardeł i zapewnienia efektu synergii między funduszami. Nie zawsze istnieje konieczność zmiany przepisów; zamiast tego należy wskazać najlepsze praktyki i promować je w całej Unii. Taki jest cel naszej grupy.

Niektóre zalecenia grupy roboczej zostały już uwzględnione w przygotowywanym przez Komisję przeglądzie śródokresowym wieloletnich ram finansowych. Mowa tu o:

  • prostszych metodach zwrotu wydatków; na przykład beneficjenci nie będą już musieli uzasadniać z osobna każdej pozycji kosztów, ale będą mogli skorzystać ze stawek ryczałtowych lub cen stałych w przypadku niektórych kategorii kosztów, takich jak ubezpieczenie lub czynsz;
  • promowaniu zasady jednorazowości; dokumenty przedstawiane przez beneficjentów powinny być przechowywane w formie elektronicznej, tak aby nie musiały być powielane na każdym etapie realizacji projektu;
  • promowaniu efektu synergii i najlepszych praktyk, takich jak pojedyncze zaproszenia do składania wniosków, które mogłyby łączyć różne strumienie finansowania unijnego. Dzięki temu MŚP mogłyby starać się o przyznanie całych pakietów inwestycyjnych, zamiast uczestniczyć w wielu indywidualnych zaproszeniach do składania wniosków;
  • jak najpełniejszym dostosowaniu wymogów dla przedsiębiorców otrzymujących pożyczki z instrumentów finansowych wspieranych przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne do praktyki rynkowej. Wiązałoby się to z uelastycznieniem tych wymogów w porównaniu z wymogami dotyczącymi zwykłych dotacji, na przykład potrzebna byłaby mniejsza liczba dokumentów, a okres ich przechowywania byłby krótszy.

Wykorzystując zalecenia grupy, Komisja zaproponowała też łatwiejsze łączenie środków z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych poprzez zastosowanie jednolitego zestawu procedur obowiązujących wnioskodawcę zamiast osobnych przepisów dla każdego funduszu.

Kontekst

Grupa wysokiego szczebla ds. uproszczenia dla beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych została powołana przez Komisję Europejską na mocy decyzji z dnia 10 lipca 2015 r. Swoją działalność rozpoczęła w październiku 2015 r. Grupa ta – złożona z 12 ekspertów – doradza Komisji Europejskiej w kwestii zmniejszenia obciążeń administracyjnych utrudniających wnioskodawcom dostęp do pięciu odnośnych funduszy.

Rozporządzenie dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 zapewnia już szereg możliwości w zakresie uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Możliwości te obejmują zestaw wspólnych zasad dla wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, rozszerzone stosowanie form kosztów uproszczonych oraz dążenie do tzw. e-spójności. Grupa monitoruje także wykorzystanie tych możliwości przez państwa członkowskie.

Sprawozdanie końcowe grupy wysokiego szczebla, które ma zostać przedstawione w 2018 r., będzie jednym z filarów podejścia Komisji do przyszłej polityki spójności.

Dodatkowe informacje