Budżet 2014 o krok

Janusz Lewandowski, komisarz europejski ds. budżetu i programowania finansowego, powiedział: Dzisiejsze głosowanie na temat stanowiska Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do budżetu Europy na rok 2014 rozpoczyna okres koncyliacji pomiędzy Parlamentem a Radą.

Z zadowoleniem przyjmuję głosowanie Parlamentu, z którego wynika poparcie dla przygotowanych przez Komisję preliminarzy na przyszły rok. Jest to rozsądne stanowisko: ponieważ głowy i rządy państw stale nawołują o więcej pracy i inwestycji na szczeblu unijnym w obszarach takich jak wzrost i miejsca pracy czy nauka i badania, nie możemy pójść za propozycją Rady i robić cięć budżetowych w tych właśnie obszarach.

Jak pokazują ostatnie dyskusje na temat potrzeby wzmocnienia budżetu na 2013 rok, nie możemy rozpocząć kolejnego okresu finansowego (2014-2020) z rocznym budżetem, który ewidentnie nie obejmie wszystkich potrzeb.

Propozycja Komisji na przyszłoroczny budżet to poważne cięcie w porównaniu do poprzednich lat, pomimo zwiększenia kompetencji nadanych Unii Europejskiej; jednocześnie ponad 90 proc. budżetu unijnego to bardzo potrzebne regionom, biznesom, naukowcom, studentom, rolnikom i organizacjom pozarządowym Europy zastrzyki finansowe. Zatem mogę jedynie mieć nadzieję, że okres koncyliacji zaowocuje wspólnie wypracowanym budżetem propagującym wzrost, zatrudnienie i innowacyjność, jednocześnie umożliwiającym Unii Europejskiej dotrzymywanie swoich zobowiązań.

Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego:

Parlament przywrócił kwoty obcięte przez Radę w wydatkach na badania oraz zatrudnienie na rok 2014 podczas środowego głosowania w Strasburgu. Posłowie nie wyrazili też zgody na cięcia w funduszach przeznaczonych na działania międzynarodowe, takie jak pomoc humanitarna dla uchodźców z Syrii i Bliskiego Wschodu oraz zwiększył wydatki na Frontex – Agencję zarządzającą granicami zewnętrznymi.

Parlament przyjął swoje stanowisko 480 głosami za, 119 głosami przeciw, przy 86 wstrzymujących się.

Parlament proponuje, żeby budżet na rok 2014, wynosił 142,6 miliarda euro na pokrycie zobowiązań oraz 136,1 miliarda euro środków na pokrycie płatności. Obie te kwoty są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym, o 8,1 miliarda euro, jeśli chodzi o środki na pokrycie zobowiązań oraz o 4,3 miliarda euro mniej na pokrycie płatności. Rada już zmniejszyła propozycję budżetu przygotowaną przez Komisję Europejską o 240 milionów euro środków na pokrycie zobowiązań oraz o 1,06 miliarda euro na pokrycie płatności do odpowiednio 141,8 miliardów oraz 134,8 miliardów.

Nie zmniejszajcie wydatków wspomagających wzrost gospodarczy

W obszarach, które posłowie uważają za najistotniejsze dla wzrostu gospodarczego, takich jak cyfryzacja, przedsiębiorczość oraz zatrudnienie (zwłaszcza ludzi młodych), Parlament postąpił zgodnie z rekomendacjami komisji ds. budżetu, odrzucając zaproponowane w lipcu przez Radę cięcia w wysokości 629 milionów euro i dodając 34 miliony.

Uchodźcy

Posłowie zagłosowali także za przywróceniem w projekcie budżetu 250 milionów euro zaproponowanych przez Komisję na pomoc dla uchodźców na Bliskim Wschodzie oraz za dodaniem to tej kwoty jeszcze 50 milionów pod warunkiem, że funduszami tymi będą starannie zarządzać wybrane do tego instytucje. Posłowie głosowali również za zwiększeniem wydatków na pomoc humanitarną, mając na uwadze sytuację w Syrii.

Anne Jensen (ALDE, DK), która jest odpowiedzialna za negocjacje budżetowe w Parlamencie, podkreśla, że budżet dla uchodźców na Bliskim Wschodzie musi odpowiadać rzeczywistym potrzebom. UE musi wywiązać się ze swoich obietnic i zobowiązań. Zakładam, że wszyscy rozumieją powagę sytuacji i potrzebę dostarczanie pomocy humanitarnej w tym regionie.

“Mega pakiet” negocjacyjny

Przewodniczący Komisji PE ds. budżetu Alain Lamassoure (EPP, FR), odniósł się do ilości nieustalonych kwestii: “Czekają nas negocjacje nad “mega pakietem”, zawierającym budżety korygujące na lata 2013, budżet 2014 oraz wieloletnie ramy finansowe 2014-2020 (MFF). Parlament przyjmuje na siebie odpowiedzialność, zatwierdzając w trybie pilnym DAB6, który pozwoli Komisji Europejskiej zapłacić rachunki, których termin płatności upływa w przyszłych miesiącach. Wszyscy: Rada, Komisja i Parlament muszą przyjąć odpowiedzialność za trudne negocjacje, jakie mamy przed sobą. Jedna rzecz powinna być jasna, Parlament nie pozwoli, aby deficyt przeniesiony został na kolejny rok”.

Kolejne kroki

Po głosowaniu plenarnym Rada i Parlament wejdą w 21 dniowy okres “koncyliacji”, podczas którego będą negocjować nowe porozumienie. Jeśli uda się je osiągnąć zostanie ono poddane pod głosowanie podczas sesji plenarnej w listopadzie.

W międzyczasie Parlament czeka na zaakceptowanie przez Radę budżetu korygującego nr 8 (3,9 miliarda euro). Kwota ta jest potrzebna do zlikwidowania niedoborów budżetowych w tym roku, ponadto akceptacja Rady jest warunkiem, pod którym Parlament zgodzi się na przyjęcie wieloletnich ram finansowych dla UE na lata 2014-2020. Kolejny budżet korygujący (nr 9), który przeznaczony jest na pomoc dla Niemiec, Austrii i Czech w celu złagodzenia skutków tegorocznej powodzi oraz dla Rumunii w celu złagodzenia skutków suszy, również musi zostać uzgodniony.

Rekomendacje komisji parlamentarnej ds. budżetu, dla różnych pozycji budżetowych, a także rekomendacje Rady, znajdują się w tabelce po prawej stronie.

źródło i więcej informacji: Link