Budżet 2013
Przedstawiony dziś przez Komisję projekt budżetu UE na 2013 r. odzwierciedla oświadczenia Rady Europejskiej, której zdaniem wzrost i poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia w UE można osiągnąć jedynie poprzez połączenie konsolidacji fiskalnej z inwestycjami na rzecz przyszłego wzrostu.

Budżet UE stanowi pożyteczne uzupełnienie krajowych wysiłków w tej dziedzinie poprzez koncentrowanie inwestycji w obszarach priorytetowych określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020”, przy równoczesnym uwzględnieniu obecnej trudnej sytuacji gospodarczej i istniejącej presji na budżety krajowe.

W projekcie budżetu na 2013 r. zamrożono przyszłe wydatki: wzrost środków na zobowiązania (tj. przyszłych płatności) utrzymano na poziomie inflacji (2%). Zamrożono również wzrost budżetu administracyjnego Komisji znacznie poniżej poziomu inflacji, przy jednoczesnej redukcji personelu o 1%, która jest pierwszym krokiem w kierunku obniżenia liczby personelu o 5% w ciągu pięciu lat.

Równocześnie zaproponowano zwiększenie poziomu płatności o 6, 8%, co przyczyni się bezpośrednio do wzrostu i zatrudnienia w Europie. Budżet UE musi pozwalać na wypełnienie przyjętych zobowiązań umownych wobec państw członkowskich i innych beneficjentów, dotyczących lat poprzednich i obecnego roku.

Płatności w kwocie 62,5 mld euro przeznaczono na wzrost sprzyjający tworzeniu miejsc pracy w Europie. Szczególną uwagę zwraca się na programy ramowe w zakresie badań naukowych (9,0 mld euro, wzrost o 28,1% w stosunku do 2012 r.), program na rzecz konkurencyjności i innowacji (546,4 mln euro, wzrost o 47,8%), fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (49 mld euro, wzrost o 11,7%) oraz program uczenia się przez całe życie (1,2 mld euro, wzrost o15,8%).

W pełni zgadzamy się z wcześniejszymi konkluzjami Rady Europejskiej, która wzywała dolepszego wykorzystania środków UE w celu wsparcia procesu wychodzenia Europy z kryzysu, powiedział komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski. W obecnych okolicznościach krajowe budżety i budżet UE są bardziej niż kiedykolwiek wcześniej dwiema stronami tej samej monety: w momencie w którym państwa członkowskie stoją przed koniecznością bolesnych lecz koniecznych cięć, budżet UE kładzie nacisk na inwestycje, dzięki czemu działa jako pakiet antykryzysowy.Nie przywrócimy wzrostu samymi cięciami –Europa potrzebuje mądrych inwestycji dla własnej przyszłości, która rozpoczyna się dzisiaj.Taki jest cel budżetu UE, taka jest idea naszego projektu budżetu na 2013 r.