Broń nie obroni
W ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie uwagę przyciągały tragiczne w skutkach napaści z bronią w ręku szczególnie w takich krajach jak Norwegia, Belgia, Finlandia, Francja czy Włochy. Problem ten dotyczy wszystkich krajów, a w całej Unii co roku ofiarą morderstw z użyciem broni palnej pada ponad tysiąc osób. Nie wiadomo też co się dzieje z pół milionem sztuk broni palnej, która zarejestrowano jako zgubioną lub skradzioną na terenie UE.

Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące sposobów ograniczenia przemocy z użyciem broni palnej w Europie. Komisja określi działania na szczeblu UE – ustawodawcze, operacyjne, szkoleniowe i finansowe – na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z problemem nielegalnej broni palnej.

Z tej okazji Komisja Europejska opublikowała wyniki sondażu Eurobarometru, z których wynika, że sześciu na dziesięciu Europejczyków rzeczywiście uważa, że poziom przestępczości z użyciem broni palnej w ciągu najbliższych pięciu lat raczej wzrośnie. Z badania wynika również, że w ujęciu ogólnym 55 proc. Europejczyków opowiada się za bardziej rygorystycznymi przepisami określającymi, komu wolno posiadać, sprzedawać lub kupować broń.

Co tydzień słyszymy o kolejnych aktach przemocy popełnionych przy użyciu broni palnej. Tymczasem debata na temat nielegalnego używania broni i handlu nią w Europie jest niepokojąco mało ożywiona. Często bardziej widoczna jest już amerykańska debata na temat walki z tym zjawiskiem, mimo że powinniśmy skupić się na własnym problemie. W Europie pozostaje wiele do zrobienia, aby zagwarantować, że pistolety, karabiny i broń bojowa nie trafią w ręce przestępców – oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Komisja przedstawia w związku z tym propozycje mające zaradzić niedociągnięciom istniejącym w UE. Dotyczą one całego cyklu życia broni: jej produkcji, sprzedaży, posiadania, handlu nią, jej magazynowania i pozbawiania cech użytkowych. Propozycje uwzględniają jednocześnie silne tradycje legalnego używania broni, np. w sporcie czy do polowania.

Bardziej rygorystyczne ogólnounijne przepisy określające sposób, w jaki broń palna powinna być pozbawiana cech użytkowych, mogą zagwarantować, że wycofana broń nie będzie działała.

Komisja przyjrzy się wspólnej metodzie znakowania broni palnej za pomocą numerów seryjnych w trakcie produkcji, co pozwoliłoby śledzić broń używaną przez przestępców.

Konieczne jest rozważenie unijnych przepisów określających wspólne normy minimalne w odniesieniu do sankcji karnych. Dzięki temu zapewniony zostanie odstraszający skutek we wszystkich państwach członkowskich oraz zlikwidowane luki prawne, które mogliby wykorzystać handlarze. Takie przepisy mogłyby określać, które przestępstwa z użyciem broni palnej powinny podlegać sankcjom karnym (nielegalna produkcja, handel, manipulowanie oznaczeniami, nielegalne posiadanie broni palnej i zamiar dostarczania broni palnej), oraz określać właściwy poziom sankcji nakładanych przez państwa członkowskie.

Przemoc z użyciem broni palnej można również ograniczyć poprzez zaostrzenie przepisów unijnej dyrektywy w sprawie rynku wewnętrznego dotyczącychposiadania broni w państwach członkowskich, na przykład poprzez ograniczenie dostępu do szczególnie niebezpiecznych modeli broni w przypadku użytkowania cywilnego. W celu znalezienia konkretnych rozwiązań dokonany zostanie również przegląd procedur udzielania licencji na broń.

Należy również odpowiednio kontrolować sprzedaż i nielegalną produkcję broni palnej. Komisja zgromadzi również więcej informacji na temat nowych wyzwań technologicznych, takich jak sprzedaż broni przez internet lub drukowanie przestrzenne części, jak również na temat tego, jak zmniejszyć ryzyko nielegalnego dostarczania broni palnej przez służby pocztowe.

Komisja sprawdzi też, w jaki sposób można ograniczyć zagrożenia związane zprzepływem broni z państw trzecich poprzez pomoc techniczną, w tym poprzez wzmocnienie systemów kontroli eksportu broni w tych państwach, zamknięcie szlaków przemytniczych i lepsze zarządzanie zapasami broni wojskowej.

Sugestie te zostaną teraz przedyskutowane z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w celu dokonania oceny poszczególnych możliwości, w tym podjęcia działań legislacyjnych.

Priorytety wybrano w oparciu o konsultacje z organami ścigania, ofiarami przemocy z użyciem broni palnej, organizacjami pozarządowymi oraz autoryzowanymi producentami, dystrybutorami i użytkownikami broni, jak również w oparciu o wyniki badania Eurobarometru i odpowiedzi uzyskane w wyniku konsultacji publicznych.

źródło i więcej informacji: Link