Białoruś idzie do WTO
W poniedziałek 18 listopada 2013 r. odbyła się konferencja „Białoruś na drodze do WTO: problemy i perspektywy”, zorganizowana przez Fundację Naukową CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Konferencja była częścią projektu realizowanego przez CASE i białoruskie Centrum Badawcze IPM pt. „Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO”, finansowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Konferencję zainaugurowała Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Wiceprezes Fundacji CASE Maciej Sobolewski. Dyrektor Synowiec podkreśliła, że „Unia Europejska podtrzymuje swoją politykę krytycznego zaangażowania w relacje z Białorusią i wparcia społeczeństwa obywatelskiego”. Z przyczyn politycznych udział Białorusi w Partnerstwie Wschodnim ograniczony jest do dialogu wielostronnego i dialogu sektorowego. Stosunki handlowe między Białorusią a UE opierają się na umowie z 1989 roku zwartej z byłym ZSRR.

Prezes Sobolewski wyjaśniał cele projektu realizowanego przez CASE i białoruskie Centrum Badawcze IPM pt. „Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO”. Chodzi o pogłębienie współpracy między sektorem rządowym i pozarządowym na Białorusi w przygotowaniu Białorusi do członkostwa w WTO, pozyskanie danych ekonomicznych na temat kosztów i korzyści wynikających z przystąpienia do WTO, lepsze informowanie biznesu i obywateli przez białoruskie media o skutkach przystąpienia do WTO.

Panel pierwszy moderowany przez dra Piotra Kozarzewskiego z CASE był poświęcony wynikom projektu „Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO”.Irina Kolesnikova z Białoruskiej Akademii Nauk wskazała, że „członkostwo w WTO wymaga wprawdzie przeprowadzenia radykalnych reform, ale prowadzi do wzrostu handlu, a w konsekwencji przekłada się na wzrost gospodarczy i wzrost dobrobytu”.

Dr Irina Tochitskaya z Fundacji CASE przedstawiła wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 403 białoruskich firm wskazujące, że większość z nich (65 proc.) z uwagi na liberalizację handlu po wejściu do WTO obawia się zbyt silnej konkurencji z zewnątrz, a tvylko 24 proc. firm czuje się przygotowana do działania zgodnie z regułami WTO. Z kolei Gleb Shymanovich z Centrum Badawczego IPM zwrócił uwagę na skutki społeczne akcesji Białorusi do WTO.

W panelu drugim moderowanym przez Ewę Synowiec eksperci dzielili się swoimi polskimi i mołdawskimi doświadczeniami z procesu akcesyjnego i członkostwa w WTO. Prof. Katarzyna Śledziewska z UW, ekspert CASE, wskazała na siedmiokrotny wzrost polskiego handlu w latach 1995-2012 dzięki wejściu do UE i do WTO. Z kolei wicedyrektor Adam Orzechowski z Ministerstwa Gospodarki podkreślił, że „na drodze do WTO wola polityczna jest niezbędna, ale równie niezbędne są reformy”.

Ekspert CASE Georgeta Mincu mówiła, że dzięki członkostwu Mołdawii w WTO od 2001 r. liczba partnerów handlowych tej malej gospodarki podwoiła się, wzrosły też obroty w handlu, otoczenie biznesu poprawiło się, łatwiej o stabilność makroekonomiczną i zapewnienie wzrostu gospodarczego.

W trzecim panelu moderowanym przez prof. Jana Jakuba Michałka z Uniwersytetu Warszawskiego poświęconym perspektywom członkostwa Białorusi w WTO, Alicja Krzyżanowska, ekspert z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej, mówiła, że „Białoruś potrzebuje modernizacji, jej gospodarka wyczerpała potencjał wzrostu”, toteż członkostwo w WTO mogłoby nadać impuls do podjęcia reform. Krzyżanowska wspomniała, że ze względów politycznych w przypadku Białorusi szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie 28-29 listopada 2013 r. prawdopodobnie będzie skoncentrowany na współpracy sektorowej.

Z kolei Carlos Gimeno Verdejo, ekspert z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej mówił, że „UE wspiera państwa trzecie na drodze do WTO, jeśli wykazują się wolą polityczną i determinacją w przeprowadzaniu reform”. Białoruś przesłała odpowiednie dokumenty do WTO w zakresie regulacji, ale musi jeszcze przedstawić ofertę w zakresie dostępu do rynku. Gimeno Verdejozauważył, że z uwagi na Unię Celną obejmującą Rosję, Kazachstan i Białoruś, gdzie Rosja jest już członkiem WTO od 2012 r., a Kazachstan jest zaawansowany w negocjacjach akcesyjnych, Białoruś ma dobrą motywację do szybszego podążania ku WTO.

źródło i więcej informacji: Link