Bezpłatny roaming między UE a Mołdawią

Obywatele UE i Mołdawii będą mogli w przyszłości dzwonić, wysyłać wiadomości i korzystać z internetu bez dodatkowych kosztów podczas podróży zagranicznych.

 Free roaming charges

Komisja Europejska zaproponowała włączenie kwestii roamingu do układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur Mołdawianie przyjeżdżający do Unii będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na takich samych warunkach jak w Mołdawii i odwrotnie – podróżni z UE zapłacą za połączenia wykonywane w Mołdawii tyle samo, co w swoim kraju.

Włączenie Mołdawii do unijnego obszaru roamingu po cenach krajowych („roam like at home”) jest jednym z kluczowych założeń priorytetowego planu działania UE-Mołdawia, uzgodnionego w czerwcu 2023 r. Jest to plan pełnego wdrożenia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) między UE a Mołdawią oraz ściślejszej integracji Mołdawii z jednolitym rynkiem UE.

Dzisiejsza propozycja Komisji jest następstwem wspólnej deklaracji unijnych i mołdawskich operatorów telekomunikacyjnych z 31 maja o dobrowolnym obniżeniu taryf roamingowych od 1 stycznia 2024 r.

Komisja ze swojej strony umożliwi aktualizację układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią przez dodanie najnowszych przepisów UE dotyczących usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Co dalej?

Wniosek zostanie teraz rozpatrzony przez Radę Unii Europejskiej. Gdy tylko Rada osiągnie porozumienie, potrzebna będzie wspólna decyzja Komitetu Stowarzyszenia UE-Mołdawia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu dotycząca zmiany załącznika do układu o stowarzyszeniu w celu uwzględnienia najnowszych przepisów UE dotyczących usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Po zakończeniu zbliżenia mołdawskiego ustawodawstwa do odpowiednich unijnych przepisów obie strony układu będą mogły wyrazić zgodę na wprowadzenie warunków roamingu umożliwiających korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju.

Cytat

Zrobiliśmy kolejny krok w kierunku przybliżenia Mołdawii do unijnej strefy bezpłatnego roamingu. Obywatele UE i Mołdawii będą mogli w przyszłości dzwonić, wysyłać wiadomości i korzystać z internetu bez dodatkowych kosztów podczas podróży zagranicznych – tak jak Europejczycy, którzy zdążyli już przywyknąć do tej możliwości na terytorium Unii. Będzie to duże ułatwienie dla obywateli Mołdawii przybywających do UE, jak i dla obywateli UE podróżujących do Mołdawii. Pokazuje to też, że przyszłość Mołdawii jest w Unii. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy odpowiedzialny za handel – 01/09/2023

Projekt przybliża Mołdawian do możliwości korzystania z ważnego aspektu jednolitego rynku, jakim jest roaming bez dodatkowych opłat podczas podróży w UE. Będzie to dodatkowe wsparcie dla starań Mołdawii na jej drodze do integracji europejskiej i uczestnictwa w jednolitym rynku. Pozwoli to też zacieśnić nasze stosunki z tym krajem. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego – 01/09/2023

Kontekst

Po przyznaniu Mołdawii statusu kraju kandydującego w czerwcu 2022 r. jej władze wyraziły duże zainteresowanie odzwierciedleniem przepisów dotyczących jednolitego rynku w sektorze telekomunikacyjnym. Komisja podziela cel, jakim jest włączenie Republiki Mołdawii do unijnego obszaru umożliwiającego korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju. Obszar ten obejmuje już miliony obywateli w całej UE i stanowi podstawowy element jednolitego rynku.

Układ o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią ustanawiający pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA) został podpisany w czerwcu 2014 r. i obowiązuje w pełni od lipca 2016 r.

Plan działań priorytetowych na lata 2023–2024 został wprowadzony jako bodziec dla wdrażania umowy o wolnym handlu. Od momentu gdy Rada Europejska przyznała Mołdawii status kraju kandydującego (23 czerwca 2022 r.), strony osiągnęły nowy etap w swoich stosunkach. Plan działań priorytetowych uwzględnia wspólnie uzgodnione nowe priorytety na lata 2023–2024.

Przyjęty dziś wniosek dotyczy decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu w odniesieniu do zmiany załącznika XXVIII-B (Zasady mające zastosowanie do usług telekomunikacyjnych) oraz załącznika XXVIII-C (Zasady mające zastosowanie do usług pocztowych i kurierskich) do układu o stowarzyszeniu.

Więcej informacji: